Dysgu PCS

Mae’r gyfres ddiweddaraf o gyrsiau dysgu, a lansiwyd gan y grŵp Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (ESNR) ym mis Ebrill wedi bod yn llwyddiant mawr a bu chynrychiolaeth dda o blith PCS mewn sesiynau yn Llandrindod, Caerfyrddin, Aberystwyth a’r Drenewydd.

Buom yn hyrwyddo cyrsiau Cronfa Ddysgu Undebau Llafur Cymru (WULF), sy’n agored i bob aelod o staff. Eu nod yw rhoi pwyslais ar ddysgu a chymhelliad dysgwyr a’u helpu i gynllunio i ddysgu.

Cafodd cyrsiau WULF eu hysbysebu yn y canghennau cyn y Nadolig a chawsant groeso brwd gan gydweithwyr a’r rheolwyr.

Cafodd y cyrsiau canlynol eu trefnu gyda chymorth aelodau pwyllgor gwaith Canolbarth a Gorllewin Cymru PCS a’r timau llety Branch Executive Committee yn Llandrindod, Caerfyrddin ac Aberystwyth:

  • Adeiladau Timau – Caerfyrddin 13 Mawrth
  • Excel – Llandrindod 22 Mawrth a 6 Ebrill
  • Excel – Aberystwyth 28 Mawrth a 5 Ebrill
  • Iaith Arwyddion Prydain (BSL) – Caerfyrddin 16 Mawrth a 3 Mai
  • Excel – Caerfyrddin 15 Mai

Cafodd pob cwrs ei ganmol a’r cyrsiau Excel oedd y rhai mwyaf poblogaidd, fel y gwelir ym mheth o’r adborth:
‘Roedd y tiwtor ar y cwrs yn amyneddgar ac roedd yn egluro’n eglur beth oedd angen ei wneud a sut i’w wneud.’

‘Byddwn yn argymell y cwrs hwn 100% i unrhyw un sydd eisiau dysgu’r sgiliau a chael awgrymiadau defnyddiol ar gyfer Excel gan fy mod i wedi dysgu llawer.’

‘Dyma’r union gwrs rwyf wedi bod yn chwilio amdano. Roedd y cwrs yn amserol ac roedd y cynnwys yn adolygiad priodol o bopeth roeddwn wedi’i anghofio am Excel! Roed y tiwtor hefyd wedi cynnwys ymarferion addas a oedd yn adeiladu ar yr hanfodion er mwyn ein galluogi i wneud defnydd mwy effeithiol o daenlenni Excel.’

‘Rwyf wedi siarad â chydweithiwr a fu ar y cwrs ddoe a dywedodd fod y cwrs yn un rhagorol a bod Roedd y tiwtor yn wych. Dywedodd ei bod yn un o’r tiwtoriaid gorau roedd wedi dod ar ei thraws a’i bod wedi llwyddo i wneud Excel yn gyffrous a’i bod hefyd yn gweithio ar lefel un i un â phobl.’

Cadwch olwg am ragor o gyrsiau a fydd yn cael eu trefnu yn eich cangen leol.

Author: 
Richard Taylor-Lowen

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS