Newyddion o’r Bae

Mae llawer wedi bod yn digwydd ym Mae Caerdydd yn ystod y misoedd diwethaf. Mae’r gangen wedi cymryd rhan mewn sawl adolygiad ac ymarferiad ymgynghori. Daeth yr adolygiad o ddiogelwch i ben ddiwedd mis Mawrth ac un o’r canlyniadau positif a ddaeth i’r amlwg oedd ychwanegiad swyddi newydd gan gynnwys dwy swydd HEO a phedair swydd EO, yn ogystal â blaen y swyddfa bost. Daeth yr adolygiad blaen tŷ i ben gyda nifer o gynigion ond dim ond un sydd â goblygiadau uniongyrchol i nifer fach o aelodau. Bu’r gangen hefyd yn cyfrannu at yr ymgynghoriad ar y cynllun iaith swyddogol ac ar adeg ysgrifennu hyn roedd yn mynd ymlaen i’r pwyllgor i’w drafod ymhellach.

Mae’r paratoadau ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn eu hanterth gyda’r Senedd ac adeiladau Pierhead yn ganolog i’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Bae. Mae goblygiadau trafnidiaeth a mynediad i staff, felly cadwch olwg am unrhyw newidiadau i’ch trefniadau teithio arferol. Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â’r rheolwyr a’r staff diogelwch i sicrhau bod staff yn gallu cyfranogi a mwynhau’r digwyddiad tra byddant yn ymgymryd â’u rolau yn y Cynulliad.

Mae’r gangen yn dal i ymdrechu’n galed i recriwtio aelodau newydd trwy gysylltiadau uniongyrchol, cyrsiau cynefino a chyflwyniadau mewn cyfarfodydd tîm. Mae’r cyfarfodydd hyn yn cael eu defnyddio hefyd i dynnu sylw at werth gweithio mewn partneriaeth. Rydym hefyd wedi cwrdd â’r prif weithredwr newydd Chief Executive Manon Antoniazzi, sydd wedi cadarnhau ei hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â’r undebau llafur.

Author: 
Kevin Davies

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS