Strategaeth drefniadaeth

Mae PCS yn undeb sy’n trefnu. Trwy gynnal y dull hwn o weithio rydym wedi gallu cadw ein pŵer a’n dylanwad, er gwaethaf ymosodiadau di-dor ar ein haelodau a’n gweithredwyr gan Lywodraeth y DU.    

Mae ein ffordd o drefnu’n ein galluogi i ddysgu yn sgil profiadau diweddar ac i adeiladau ar ein llwyddiannau er mwyn tyfu fel undeb ac i amddiffyn a gwella bywydau gwaith ein haelodau.

Os ydym ni am lwyddo i wneud PCS yn undeb mwy a chryfach, mae’n bwysig bod gennym ddealltwriaeth gyffredin a chyson o’r hyn a olygir wrth drefnu, sy’n seiliedig ar ymchwil academaidd gyfoes ac arferion gorau o fewn yr undebau a mannau eraill.    

Gyda chymorth Dr Andy Hodder o Brifysgol Birmingham, mae PCS wedi nodi saith egwyddor allweddol sy’n sail i’n dulliau trefnu. Yr egwyddorion hyn yw: Aelodaeth Weithgar, Democratiaeth, Cydraddoldeb, Ymgyrchu, Cyfathrebu, Pŵer ac Addysg.

Mae’r egwyddorion hyn wedi’u hymgorffori o fewn y Strategaeth Drefniadaeth Genedlaethol, sy’n cynnwys nifer o amcanion pwysig wrth i ni ymdrechu i gryfhau’r undeb yn 2017. Mae pob cangen wedi cael copi o’r ddogfen Strategaeth, ynghyd â dogfen ategol sy’n dangos tueddiadau’r aelodaeth am 2016. Mae’n hanfodol bod pwyllgorau gwaith y canghennau (BEC) yn trafod y dogfennau hyn ac yn rhoi cynllun gweithredu ar gyfer trefnu ar waith.

Y pedwar amcan strategol allweddol yw:

  • Bydd llais a phresenoldeb PCS ym mhob gweithle.
  • Byddwn yn gallu cyfathrebu’n uniongyrchol ag aelodau heb orfod dibynnu ar unrhyw gyflogwr.
  • Bydd strwythurau PCS yn hybu cyfranogiad ymhlith ein haelodau ac yn adlewyrchu amrywiaeth ein haelodaeth.
  • Bydd gan bob cangen gynllun gweithredu ar gyfer trefnu ar waith.  

Mae nifer o is-amcanion o fewn pob un o’r pedwar prif amcan, a bydd angen i Bwyllgorau Gwaith y Canghennau ystyried y rhain wrth lunio eu cynllun gweithredu ar gyfer trefnu. Bydd Jill Brinkworth, ein trefnydd grŵp newydd, yn helpu canghennau Llywodraeth Cymru (x4) a changen y Cynulliad Cenedlaethol, i ddatblygu a chyflawni’r cynlluniau pwysig hyn.

Gall aelodau wneud cyfraniad hefyd trwy recriwtio rhai nad ydynt yn aelodau a thrwy roi manylion cyswllt cyfoes ar ffurf cyfeiriad e-bost personol a rhif ffôn symudol personol. Cysylltwch ag ysgrifennydd eich cangen am y ffurflenni aelodaeth diweddaraf (maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg), ynghyd â chymorth ar sut i gofnodi eich manylion personol.

Author: 
Howie Oliver

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS