Trafodaethau Cyflog

Yn dilyn eich adborth chi, yr aelodau, mae eich cynrychiolwyr PCS wedi dwyn ynghyd yr wybodaeth sydd ei hangen i ategu’r hawliad cyflog. Mae ystadegau a’ch adborth yn dangos yn glir nad yw bywyd wedi bod yn ddim haws yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a oedd wedi’u cynnwys yn nhrafodaethau cyflog 2015-2017. Byddwn felly’n rhoi blaenoriaeth i setliad ariannol yn unol â safbwynt y TUC ar gyflog, sef bod cael arian yn ôl i bocedi pobl yn hanfodol i sicrhau adferiad cryf.

Rydym yn galw am gynnydd cyflog o 5% neu £1,200 o leiaf, pa un bynnag yw’r mwyaf i aelodau, ac mae hynny’n elfen ganolog o ymgyrch genedlaethol PCS. Mae’r cynnydd diweddaraf yn y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) ar gyfer Ionawr 2017 yn golygu ei fod bellach yn 2.6% ac mae hyd yn oed y dull a ffefrir i fesur CPI yn 2.3%. Mae’r cynnydd presennol mewn chwyddiant yn golygu bod incwm gwario gweithwyr nad ydynt yn cael codiad cyflog sylweddol yn lleihau a bydd eu gallu i wario’n cael ei erydu, gyda’r holl bwysau sy’n arnyn nhw a’r rhai sy’n dibynnu ar eu hincwm o ganlyniad i hynny. Fel y dywedodd The Guardian y llynedd, ‘mae unrhyw un sy’n byw ar gyflog mewn trafferthion oni bai eu bod yn cael codiad cyflog cymesur’.

Mae ein hawliad yn cael ei ategu gan dystiolaeth undebau llafur bod yr argyfwng mewn costau byw yn dal i effeithio ar bobl sy’n gweithio ym mhob grŵp economaidd gymdeithasol, ond gyda’n cydweithwyr sydd ar y cyflogau isaf yn dioddef fwyaf. Mae’r cynnydd mewn costau byw h.y. hanfodion y cartref wedi codi mwy na chyflogau ers sawl blwyddyn ac mae hyn wedi gwaethygu ers 2010. Mae newidiadau i’r dreth a gyflwynwyd ers 2010 yn parhau i danseilio incwm a gallu gwario teuluoedd sy’n gweithio. Mae’r aelwydydd tlotaf yn fwyaf arbennig wedi cael eu heffeithio’n eithriadol o drwm gyda ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod pobl ar incwm isel yn dal i dalu swm anghymesur o uchel o dreth o’u cymharu â grwpiau incwm eraill.

Yn ôl yr arfer, ‘nid oes cytuneb ar ddim nes bydd popeth wedi’i gytuno ac mae popeth yn gyfrinachol nes ceir cytundeb’, felly byddwch yn amyneddgar, a byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau’r fargen orau bosibl cyn dod yn ôl atoch.

 

Author: 
Katie Antippas

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS