23 June 2021

Anghydfod y DVLA

Mae ein cymheiriaid yn y DVLA yn cael amser anodd, ac yn sefyll yn erbyn eu cyflogwyr. Neal Kinnersley sy’n rhoi diweddariad i ni.

Wrth i’r streic ynglŷn â diogelwch Covid barhau ymhlith staff y DVLA yn Abertawe, clywodd cynrychiolwyr y gynhadledd genedlaethol eleni adroddiadau ofnadwy am yr amodau ar y safle, lle cafodd dros 600 o achosion o Covid eu riportio. Ar ôl lleihau nifer y desgiau o 300 yn gynharach eleni er mwyn bodloni’r gofyniad cadw pellter o 2 fetr, mae cynifer o staff yn dychwelyd ac yn gorfod rhannu desgiau.

Yn ystod y ddadl, nodwyd er bod staff wedi eistedd llai na ddau fetr gyferbyn â’i gilydd am fisoedd ar y safle yn Abertawe, dim ond “llond llaw” o weithiau y daeth aelodau o’r uwch dîm rheoli i mewn i’r swyddfa tra bod y Prif Swyddog Gweithredu Julie Lennard “yn amlwg wedi dweud celwydd wrth y Pwyllgor Dethol ar Drafnidiaeth” yn gynharach eleni ynglŷn â’r sefyllfa druenus a oedd yn wynebu staff. Yn yr wythnosau diwethaf, cafodd y ddêl i roi’r gorau i sawl mis o darfu ei rhwystro ar y funud olaf. Maer nifer yn amau mai Grant Shapps, yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, oedd y tu ôl i’r penderfyniad hwnnw.

Mae effaith gyffredinol y streic ar ein haelodau, sy’n agor ac yn sganio bob eitem o’r post, i’w deimlo’n gryf gan yr asiantaeth, gyda’r ôl-groniad bellach yn 1.4 miliwn o ddarnau o bost. Yn hytrach na cheisio datrys yr anghydfod, gofynnodd uwch reolwyr y DVLA i gwmni preifat wneud y gwaith er mwyn tanseilio’r streic.

Mae’r cynnig yn nodi: “dymuna’r gynhadledd hon gofnodi ei chefnogaeth lwyr i gangen y DVLA yn ei hymgyrch i ddiogelu aelodau rhag toriadau iechyd a diogelwch pellach, lle mae rheolwyr y DVLA wedi methu â gwneud hynny.” 

Gofynna am ymddiswyddiad Grant Shapps fel Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, o ystyried ei fethiant i ymyrryd, ac i sicrhau diogelwch bob aelod o staff sy’n cael eu gorfodi i fynd i mewn i weithleoedd y DVLA, a chofnododd bleidlais o ddiffyg hyder yn Julie Lennard, Prif Swyddog Gweithredu’r DVLA am gamreoli’r sefyllfa a’i hymgais druenus i amddiffyn ei sefyllfa yn y Pwyllgor Dethol ar Drafnidiaeth. Mae’r NEC hefyd wedi cael cyfarwyddyd i gefnogi hawliadau cyfreithiol, lle mae ganddyn nhw obaith da o lwyddo, i unrhyw aelodau o’r DVLA sydd wedi’u heffeithio gan Covid yn unigol neu’n dorfol.

Mae’r gangen leol wedi codi swm anhygoel o £42,000 mewn arian undod yn ystod cyfnod y streic, ond caiff pob cangen o’r undeb eu hannog i gefnogi anghydfod y  DVLA. Mae cangen Caerdydd wedi gwneud dau daliad gwerth £500 o’i gyfrif codi arian. Os hoffech gefnogi'r aelodau yno hefyd, gallwch:

  • Gyfrannu at gronfa’r streic. Mae’r gronfa hon yn cefnogi aelodau’n ariannol pan maen nhw’n streicio, ac felly ddim yn cael eu talu gan eu cyflogwr. Y manylion yw: Enw’r cyfrif: Fighting Fund Levy. Rhif y cyfrif: 20331490 Cod didoli: 60-83-01, cyfeirnod: DVLA
  • Llofnodi’r e-weithredu. Mae’r PCS wedi lansio e-weithredu i ofyn i’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Grant Shapps i ymyrryd i gadw aelodau’n ddiogel.
  • Negeseuon o undod. Ysgrifennwch i gefnogi gweithwyr y DVLA sy’n streicio drwy e-bostio responseteam@pcs.org.uk.

 


Read this article in English