23 June 2021

Cynhadledd Flynyddol y PCS

Neal Kinnersley oedd un o gynrychiolwyr ein cangen yng Nghynhadledd Genedlaethol y PCS yn ddiweddar – a dyma sut aeth pethau.

Roedd y gynhadledd genedlaethol eleni yn brofiad cwbl wahanol i gynrychiolwyr, gyda chynhadledd rithiol yn cael ei chynnal am y tro cyntaf ar ddydd Sul a dydd Llun 13 a 14 Mehefin. Bydd aelodau’n ymwybodol bod y gynhadledd yn cael ei chynnal yn Brighton fel arfer gyda chynrychiolwyr yn bresennol.

O bopeth a gollwyd eleni - rwy'n gefnogwr brwd o'r effaith dda y mae cynrychiolwyr yn ei chael wrth fod i ffwrdd a thrafod gyda'n gilydd ac i ymgolli yn y ffordd y mae'r undeb yn gweithio - rhaid cyfaddef bod yna nifer o fanteision i'r gynhadledd rithwir, a oedd yn caniatáu i lawer mwy o gynrychiolwyr fod yn bresennol cyhyd â'u bod wedi'u cofrestru ymlaen llaw. Mae'n edrych fel y gallai'r math yma o gynhadledd, y gyntaf i gael ei chynnal yn genedlaethol gan undeb yn y DU, fod y ffordd ymlaen.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llywodraeth Cymru a Grŵp y Senedd y PCS fel cynhadledd am y tro cyntaf hefyd, gyda phresenoldeb ychydig yn well nag o'r blaen. Pasiwyd saith cynnig yn unfrydol yn ymwneud â materion gan gynnwys amser cyfleusterau ar gyfer cynrychiolwyr, materion amgylcheddol, cefnogaeth i'r rhai sy'n dioddef cam-drin domestig, ac ar gyfer y model cymdeithasol o anabledd, a diweddaru cyfansoddiad y grŵp.

Cefnogwyd y ddwy gynhadledd gan gwmni Cue Media ac roedd eu help yn hollbwysig o ran cynnal y cynadleddau yn ddidrafferth. Ac roedd gan gynrychiolwyr y dasg o ymgyfarwyddo â gofynion newydd y broses cyn-gofrestru a recordio pwy fyddai'n siarad pryd. Fe wnes i hyd yn oed, fel cadeirydd, gael y pleser o glywed y cyfrif “Back to you in 5, 4, 3….” ac yna “on air”. Ond gyda mwy o gynrychiolwyr ac aelodau cangen yn mynychu, roedd y straen ychwanegol o drefnu yn werth chweil.

Cynhaliodd pob cangen yn y grŵp gyfarfodydd gorfodol i ddilyn eu mandad ar gyfer y gynhadledd genedlaethol, ond wrth sefydlu grŵp Whatsapp, gallai’r grŵp cyfan drafod cynigion wrth iddyn nhw gael eu trafod a helpu penderfyniadau ei gilydd pan nad oedd mandad i'w ddilyn. Roedd hyn yn caniatáu llawer mwy o drafod a rhannu o fewn y grŵp.

Cafodd yr holl aelodau eu heffeithio gan adroddiadau am faterion y DVLA, lle mae'n ymddangos bod ateb i'r anghydfod parhaus wedi'i wrthod gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Grant Shapps, a lle rhoddwyd iechyd staff mewn perygl. Mae cangen Caerdydd wedi gwneud taliad arall i gronfa galedi’r DVLA o’i gyfrif codi arian. Roedd hon yn un o blith sawl dadl lle cawsom ein hatgoffa o'r caledi a oedd yn wynebu cydweithwyr yn adrannau Whitehall.

 


Read this article in English