6 April 2022

Jill Brinkworth – Teyrnged

Mae Neal yn talu teyrnged i’r amryddawn Jill Brinkworth, a ymddeolodd yn gynharach eleni. 

Mae cynrychiolwyr sy’n gwirfoddoli i wasanaethu aelodau bob amser yn cael eu gwerthfawrogi a’u colli pan fyddant yn rhoi’r gorau iddi, ond ym mis Chwefror gwelwyd colled enfawr pan ymddeolodd Jill Brinkworth. Roedd hi’n drueni, wrth i Jill adael, bod cyfyngiadau Covid-19 yn golygu nad oedd modd gwneud mwy gydag aelodau. Hefyd, yn ôl ei harfer, roedd Jill wedi mynnu cael cyn lleied o ffwdan â phosib. Ar nodyn personol, ar ôl gweld nifer o ddigwyddiadau ffarwelio godidog, ac mae hynny’n teimlo fel amser maith yn ôl erbyn hyn, roedd hyn yn fy nghadw i’n effro yn y nos. Fel llywydd y grŵp, roedd rôl Jill yn trefnu'r grŵp a chymryd rhan mewn gweithgareddau undeb ehangach er budd y grŵp yn gymorth mawr i mi. Fel ysgrifennydd y gangen, gwelais Jill yn dod yn “wyneb” y gangen ac roedd ei hymgysylltiad â staff newydd a chysylltu’n gyfeillgar ag aelodau’r gangen yn ystod y pandemig wedi golygu bod pawb yn ei hoffi ac roedd hi’n cael dylanwad mawr ar y gangen – gan sicrhau bod nifer yr aelodau wedi cynyddu yn ystod y cyfnod anoddaf un. 

Ni chyflwynwyd unrhyw ymgeisydd yn ystod yr etholiad i ddisodli Jill fel ysgrifennydd cynorthwyol y gangen ac efallai na fydd unrhyw ymgeisydd ar draws y grŵp ar gyfer rôl grŵp Jill – gan adael bwlch a chyfle gwych i aelodau, os a phan ddown allan atoch ar ôl cynhadledd grŵp mis Mai, i chwilio am ddiddordeb.  

I’r rheini ohonoch chi – ac rwy’n siŵr y bydd llawer – a fyddai wedi gobeithio cael digwyddiad ffarwelio teilwng – roedd swyddogion grŵp wedi trefnu cerdyn a mwg wedi’u gorchuddio â lluniau o weithgareddau lu Jill – gan gynnwys rhai ohoni’n cario baner PCS i wahanol rannau o’r byd, blodau a manion eraill – a does dim anrheg ffarwelio gwell na chrys-T PCS. Roedd llawer o’i chydweithwyr yn yr undeb a’i chyn-gydweithwyr wedi dathlu ei diwrnod olaf gyda phryd o fwyd a diod yn y Live Lounge – gan orffen gyda’r olygfa ddoniol o’r myfyrwyr yn cyrraedd ac yn ein llongyfarch ar fod allan ar ôl 10pm, a oedd yn ôl pob tebyg yn ein gwneud ni’n “wych”. Diolch i’r nefoedd am groen trwchus.

Ni fydd y rheini ohonoch a oedd yn adnabod Jill yn synnu ei bod wedi ymuno ag ARMS ar unwaith a bydd yn weithgar yno – ac mae hi’n bresenoldeb bob dydd gyda nifer ohonom drwy ei chariad at Wordle.