23 June 2021

Judith Leetch yn rhoi’r gorau iddi

Mae Judith Leetch wedi bod yn aelod hirsefydlog o’r PCS. Neal Kinnersley sy’n talu teyrnged.

Yn sgil yr etholiad eleni, rhoddodd trysorydd y grŵp Judith Leetch y gorau iddi ar ôl gweithredu fel cynrychiolydd PCS yn Llywodraeth Cymru am nifer o flynyddoedd ac ar ôl bod yn aelod yn ei hundeb am nifer fwy o flynyddoedd. Dywedodd Judith: “Ymunais ag undeb CPSA (a ddaeth yn PCS ar ôl hynny) ar fy niwrnod cyntaf yn y gwasanaeth sifil. Mae bod yn aelod o undeb llafur wedi bod yn rhan bwysig o’m mywyd yn y gwasanaeth sifil.”

Ar ôl blynyddoedd o fod yn aelod a chefnogi, penderfynodd Judith gymryd mwy o rôl: “Yn y blynyddoedd diwethaf, penderfynais fy mod i eisiau bod yn gynrychiolydd undeb fel y gallwn gefnogi a helpu aelodau’n bersonol. Yn 2018, ro’n i’n nerfus wrth sefyll yn etholiadau’r PCS ac roedd yn syndod cael fy ethol i rôl undeb llafur yn llawn amser, ond ro’n i wrth fy modd.”

Ar ôl bod mewn rôl undeb llafur yn llawn amser, cymerodd Judith fwy o rôl ym mhob agwedd ar waith y PCS yn Llywodraeth Cymru.

“Fe ddes i hefyd yn aelod o bwyllgor gweithredol cangen Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yn ogystal â Phwyllgor Gweithredol Llywodraeth Cymru a Grŵp Comisiwn y Cynulliad,” dywedodd. Fel swyddog grŵp, cymerais rôl trysorydd, ac roeddwn hefyd yn rhan o’r timau trafodaethau tâl rhwng 2018-2020.”

Fel rhan o grŵp y PCS, roedd y ffaith bod Judith yn gydwybodol a’i bod yn hawdd siarad â hi, yn golygu ei bod hi'n gydweithiwr gwerthfawr, rhywbeth a oedd yn gweithio'r ddwy ffordd.

“Drwy gydol y broses, cefais gefnogaeth fy nghyd-gynrychiolwyr undeb, a gyda’n gilydd, llwyddwyd i greu newid er budd pawb yn y gweithle,” dywedodd. “Nid oes unrhyw beth gwell na gallu dweud wrth aelod eich bod yn gallu eu helpu nhw - ac yna gwireddu’r canlyniadau.”

Felly beth mae Judith yn meddwl am y gwaith sy’n cael ei wneud gan undebau yn Llywodraeth Cymru a’r ffordd ymlaen?

“Heb y PCS ni fyddai gennym y buddion sydd gennym heddiw yn y gweithle”, dywedodd. “Ond mae mwy i’w wneud drwy’r amser ac mae gwaith ein cynrychiolwyr undeb yn allweddol yn hynny o beth.” 

Mae Judith yn symud ymlaen at sialensiau newydd gyda dymuniadau gorau holl grŵp y PCS; bydd colled fawr ar ei hôl. Gan ddiolch yn fawr unwaith eto, Judith sy’n cael y gair olaf:

“Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl am gymryd rhan gyda’r undeb i wneud hynny. Mae eich cynrychiolwyr yn gweithio mor galed i drafod y telerau a’r amodau gorau i aelodau ac mae eu hymdrechion diflino o fudd i bawb. Felly, beth am ddechrau meddwl am etholiadau’r flwyddyn nesa, er mwyn i chi allu dod yn rhan o undeb y PCS yn 2022.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd mwy o ran yng ngwaith eich undeb, fel arfer, gallwch siarad â fi neu unrhyw gynrychiolydd lleol - manylion ar y dosbarthiad busnes.

Neal Kinnersley
Llywydd y Grŵp

 


Read this article in English