6 April 2022

Pleidlais ymgynghorol

Mae Stephanie Landeryou yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y bleidlais ymgynghorol ddiweddar.

Diolch i’r holl aelodau a bleidleisiodd yn ddiweddar yn y bleidlais ymgynghorol. Roedd y nifer a bleidleisiodd yn uchel ac mae aelodau PCS wedi sicrhau pleidlais ie enfawr i alwadau’r undeb ar gyflogau a phensiynau ac ynghylch eu parodrwydd i weithredu os nad yw’r negodiadau’n rhoi bargen deg. Y bleidlais hon ar weithredu oedd yr uchaf yn hanes yr undeb.

Canlyniad y bleidlais ymgynghorol:

Nid pleidlais streicio oedd hon, roedd yn gofyn i'r aelodau pa gamau y byddent yn barod i'w cymryd. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y bleidlais uchel ar weithredu yn annog gweinidogion i gymryd sylw a darparu’r arian ar gyfer codiad cyflog teilwng i’n gweision sifil gweithgar sydd wedi cadw’r wlad i fynd yn ystod y pandemig.

Dyma’r ail nifer uchaf erioed yn ein hanes i bleidleisio mewn pleidlais genedlaethol. Roedd 70,000 o aelodau wedi cymryd rhan mewn 246 o ardaloedd cyflogwyr ar wahân ledled y DU.

Mae gofynion ein hymgyrch yn cynnwys codiad cyflog o 10% a chyfiawnder pensiynau. Rydych chi wedi gweld eich safonau byw yn gostwng tua 20% mewn termau real yn ystod y degawd diwethaf. Mae llywodraeth y DU wedi gweithredu’n anghyfreithlon ond mae’n gwrthod ad-dalu’r arian rydych wedi’i ordalu am gyfraniadau pensiwn – mae aelodau £500 y flwyddyn ar eu colled ar gyfartaledd.

Cynhaliwyd y bleidlais ar adeg pan roedd pryder cynyddol ynghylch yr argyfwng costau byw. Mae cynnydd mewn costau tanwydd, bwyd a thrafnidiaeth yn fwy na dyfarniadau cyflog. Rydyn ni nawr yn wynebu cynnydd mewn ynni, y dreth gyngor ac Yswiriant Gwladol ym mis Ebrill, a fydd yn gwaethygu’r argyfwng i nifer o’n haelodau ac yn enwedig y rheini sydd ar y cyflogau isaf.

Bydd nifer o aelodau’n gweld cynnydd blynyddol o £3,271.20 mewn costau byw. Mae hyn yn seiliedig ar gynnydd misol cyfartalog o:

  • Cynnydd yn y bil bwyd (chwyddiant gwanwyn 8%) o £110.40
  • Cynnydd mewn biliau tanwydd (o leiaf 54%) o £60.48
  • Cynnydd yn y dreth gyngor (cynnydd o 3%) £56.95
  • Cynnydd mewn tanwydd £23.66
  • Cynnydd mewn taliad morgais misol (cynnydd yn y brif gyfradd o 0.25%) £18.07
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (cyflog cyfartalog PCS £23,000) i fyny £10.54
  • Cynnydd mewn cyfraddau dŵr (cynnydd o 1.7%) £5.
  • Cyfanswm y cynnydd misol: £285.10

 

Beth nesaf?
Bydd y pwyllgor gweithredol cenedlaethol yn cwrdd cyn y Pasg i ddadansoddi pwy oedd wedi cymryd rhan yn y bleidlais i lefel ranbarthol er mwyn helpu i lywio’r cam gweithredu nesaf. Byddwn yn cyhoeddi diweddariad pellach cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth.

Mae angen i ni wneud yn siŵr bod ein holl fanylion cyswllt yn gyfredol ar PCS Digital, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref, eich cyfeiriad e-bost personol a’ch rhif ffôn symudol. Bydd hyn yn ein helpu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi’n hawdd. Gwnewch yn siŵr bod eich manylion personol PCS yn gywir ar PCS Digital