Latest News

News

Putting Partnership into Practice

22 Feb 2017

Last year, the UK government introduced legislation which attempted to further hamper and constrain trade unions. The Trade Union Act 2016 became law on 4 May, 2016. However, thanks to some very effective campaigning and lobbying by PCS and other trade unions, it is a diluted version of what had originally been proposed. Nevertheless, it still represents the most serious attack on unions witnessed in a generation.

It introduced several new measures including:

Rhoi Partneriaeth ar Waith

22 Feb 2017
 

Y llynedd, cyflwynodd llywodraeth y DU ddeddfwriaeth a oedd yn ceisio llesteirio a chyfyngu undebau llafur ymhellach.  Daeth Deddf Undebau Llafur 2016 i rym ar 4 Mai, 2016.  Fodd bynnag, diolch i ymgyrchu a lobïo effeithiol iawn gan PC ac undebau llafur eraill, mae’n fersiwn wedi’i wanhau o’r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol.  Er hynny, mae’n parhau i gynrychioli’r ymosodiad mwyaf difrifol ar undebau a brofwyd mewn cenhedlaeth.

Mae’n cyflwyno nifer o fesurau newydd, yn cynnwys:

Don’t ask me; I’m new here

21 Feb 2017
 

Having recently taken over the role of branch secretary for the Welsh Government North Wales branch from my predecessor Emma Logan; I can honestly say it has been, and continues to be, a very steep learning curve.

When you are as comfortable in a role as I was in my previous job, it is very easy to drop into use of jargon and acronyms and forget that people outside that immediate circle often have no idea what you are talking about.

Peidiwch â gofyn i fi; Rwy’n newydd yma

21 Feb 2017

Ar ôl dechrau yn rôl ysgrifennydd cangen Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru ar ôl i’w ragflaenydd, Emma Logan, orffen yn y swydd; gallaf ddweud yn onest bod y profiad wedi bod, a bydd yn parhau i fod, yn broses ddysgu serth iawn.

Pan fyddwch mor gyfforddus mewn rôl ag yr oeddwn i yn fy swydd flaenorol, mae’n hawdd iawn defnyddio’r jargon a’r acronymau ac anghofio nad oes gan bobl y tu allan i’r cylch uniongyrchol hwn unrhyw syniad yn aml am beth yr ydych chi’n sôn.

Blwyddyn newydd, heriau newydd i gangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru

20 Feb 2017
 

Mae’r flwyddyn newydd wedi dechrau, ond mae 2017 wedi cyflwyno nifer o newidiadau eisoes i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys newidiadau staff ac adeiladau.

Yn y Gwanwyn bydd y sefydliad yn croesawu prif weithredwr newydd, Manon Antoniazzi, yn dilyn ymddeoliad Claire Clancy.  Rydym yn gobeithio y bydd gan yr undebau llafur berthynas yr un mor gadarnhaol gyda’r prif weithredwr newydd â’u perthynas gyda’i rhagflaenydd a byddwn yn ceisio cael cyfarfod yn fuan gyda hi.

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr