Blwyddyn newydd, heriau newydd i gangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru

20 Feb 2017
 

Mae’r flwyddyn newydd wedi dechrau, ond mae 2017 wedi cyflwyno nifer o newidiadau eisoes i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynnwys newidiadau staff ac adeiladau.

Yn y Gwanwyn bydd y sefydliad yn croesawu prif weithredwr newydd, Manon Antoniazzi, yn dilyn ymddeoliad Claire Clancy.  Rydym yn gobeithio y bydd gan yr undebau llafur berthynas yr un mor gadarnhaol gyda’r prif weithredwr newydd â’u perthynas gyda’i rhagflaenydd a byddwn yn ceisio cael cyfarfod yn fuan gyda hi.

Mae’r llawr gwaelod yn Nhŷ Hywel yn edrych fel safle adeiladu ar hyn o bryd wrth i’r gwaith adnewyddu gael ei wneud i adeiladu ystafelloedd cyfarfod newydd ac ardaloedd aros i’r cyhoedd.  O ganlyniad, bu’n rhaid ad-drefnu’r ystafelloedd.  Mae swyddfa Ochr yr Undebau Llafur (TUS) wedi symud i A009, ystafell ger yr hen siambr, ac mae swyddfa’r post wedi’i hadleoli i’r llawr cyntaf ger yr ystafell fideo gynadledda.

Mae yna nifer o adolygiadau diogelwch yn mynd rhagddynt hefyd, ym mlaen y tŷ ac yn yr adeiladau.  Disgwylir i’r adolygiad diogelwch ddod i ben ddiwedd Mawrth a’r opsiynau a ffafrir fyddai cynyddu’r lefelau staff rheoli, rheolwr blaen tŷ newydd a chynyddu lefelau staffio'r timau nos presennol.

Mae’r adolygiad blaen tŷ yn parhau ac mae PCS wedi cwrdd â’r aelodau yn dilyn ymlaen o gynigion drafft a wnaed a allai effeithio ar lefelau staffio a phatrymau gwaith.

Mae’r adolygiad o adeiladau yn cael ei gynnal ac mae pwysau’n parhau ar y gofod yn Nhŷ Hywel i ddarparu lle i aelodau o staff ychwanegol sydd wedi’u recriwtio.  Mae yna broblemau hefyd o ran ardaloedd storio cyfyngedig ar gyfer TGCh ac Addysg.

Cynhaliodd Ochr yr Undebau Llafur ymarferion ymgynghori yn ddiweddar ar y cynllun ieithoedd swyddogol a’r polisi goramser.  Rydym hefyd wedi dechrau ar amserlen o arolygiadau iechyd a diogelwch ar y cyd sy’n cynnwys pennaeth gwasanaeth yr ardal waith yn ogystal ag Ochr yr Undebau Llafur ac Adnoddau Dynol/RhYaCh.

Trefnwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gangen ar gyfer dydd Gwener, 3 Mawrth am 12 yn Nhŷ Hywel gyda darpariaeth fideo gynadledda ar gael i aelodau ym Mae Colwyn.  Mae holl aelodau a swyddogion presennol BEC wedi derbyn enwebiadau i sefyll eto ond ar adeg ysgrifennu hyn nid oedd y broses enwebu wedi cau.

Kevin Davies

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr