Llais Issue 2

Yn y rhifyn hwn o Llais mae Katie Antippas yn bwrw golwg dros yr hawliad cyflog holl bwysig, mae Howie Oliver yn edrych ar Strategaeth Drefniadaeth Genedlaethol PCS ar gyfer 2017 ac mae Richard Taylor-Lowen yn edrych yn ôl ar lwyddiant diweddar dysgu PCS Learning o fewn y grŵp Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (ESNR). Cawn uchafbwyntiau’r holl newyddion diweddar yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Kevin Davies, ac rydym yn croesawu Jill Brinkworth i’w rôl newydd fel trefnydd grŵp.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhifyn diweddaraf o Llais trwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich e-bost, ar-lein yn pcs.org.uk

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau ar y mater hwn, cysylltwch â ni yn Llais@pcs.org.uk


In this edition of Llais Katie Antippas overviews the all important Pay Claim, Howie Oliver takes a look at the PCS National Organising Strategy for 2017 and Richard Taylor-Lowen covers the recent success of PCS Learning learning within Economy, Skills and Natural Resources (ESNR). Kevin Davies also gives us the highlights of all the recent news within the National Assembly for Wales and we welcome Jill Brinkworth to her new role as Group Organiser group organiser.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at pcs.org.uk

If you have any comments or questions regarding this issue please contact us at Llais@pcs.org.uk


Pat dealCyflogau
Bu Katie Antippas yn edrych ar yr hawliad cyflog diweddar ac effaith yr argyfwng costau byw. Darllenwch mwy

Pay Deal
Katie Antippas takes a look at the recent Pay Claim and the impact of the ost of living crisis. Read more


Y Strategaeth Drefniadaeth Genedlaethol 2017
Mae recriwtio’n bwysig i lwyddiant undebau llafur. Mae Howie Oliver yn bwrw golwg ar y Strategaeth Drefniadaeth Genedlaethol ar gyfer 2017. Darllenwch mwy

National Organising Strategy 2017
Recruitment is important to the success of trade unions. Howie Oliver gives us an overview of the National Organising Strategy for 2017. Read more   


Dysgu PCS
Yn dilyn lansio cyrsiau dysgu’n ddiweddar gan ESNR, mae Richard Taylor-Lowen yn ystyried yr adborth positif a gafwyd gan aelodau PCS. Darllenwch mwy

PCS Learning
Following the recent launch of learning courses by ESNR, Richard Taylor-Lowen highlights the positive feedback from PCS members. Read more   


Cyflwyniadau
Mae Jill Brinkworth yn cyflwyno’i hun fel y trefnydd grŵp newydd. Darllenwch mwy

Introductions
Jill Brinkworth introduces herself as the new group organiser. Read more


Newyddion o’r Bae
Kevin Davies yn ein diweddaru gyda’r newyddion o’r Cynulliad Cenedlaethol. Darllenwch mwy

View from the Bay
Kevin Davies fills us in on news from National Assembly for Wales. Read more   

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS