Awdurdod Cyllid Cymru (WRA)

Mae’n bleser gan Gangen De Cymru PCS groesawu (os ychydig yn hwyr) Awdurdod Cyllid Cymru i’w Swyddfa Trefforest (QED).

Awdurdod Cyllid Cymru yw’r adran anweinidogol gyntaf i gael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru a daeth yn llwyr weithrediadol ym mis Ebrill 2018. Dros y pedair blynedd nesaf, bydd Awdurdod Cyllid Cymru’n casglu dros £1 biliwn mewn refeniw treth a bydd yn gyfrifol am gasglu a rheoli trethi pan gaiff treth trafodiadau tir a threth gwarediadau tirlenwi eu cyflwyno. Yn ogystal â chasglu trethi, bydd Awdurdod Cyllid Cymru’n:

  • Rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ar y trethi i drethdalwyr
  • Datrys cwynion ac anghydfodau
  • Hyrwyddo cydymffurfiaeth trethi
  • Gostwng efadu trethi ac osgoi trethi
  • Cefnogi datblygu polisi trethi Llywodraeth Cymru.

Y llynedd, mynychais i (ysgrifennydd y gangen) a chadeirydd y gangen gyfarfod cychwynnol â phennaeth Adnoddau Dynol Awdurdod Cyllid Cymru yn swyddfa QED, er mwyn gweld sut gallwn gyflenwi gofynion aelodau PCS. Yn dilyn trafodaethau pellach â PCS, cytunwyd y byddai cangen De Cymru’n gweithredu fel cynrychiolwyr PCS ar gyfer aelodau PCS yn Awdurdod Cyllid Cymru, gan mewn gwirionedd eu cymryd o dan ein hadain nes bod cangen Awdurdod Cyllid Cymru wedi’i sefydlu gan gynnwys ei gynrychiolwyr etholedig a’i gyfansoddiad ei hun.

Mae cangen De Cymru wrthi ar hyn o bryd yn diweddaru ein cofnodion aelodaeth i gynnwys aelodau Awdurdod Cyllid Cymru ac mae’n edrych yn debygol iawn y bydd yr undeb yn cynnal pleidlais statudol ymhlith aelodau ar ôl cynhadledd flynyddol 2018. I baratoi ar gyfer y bleidlais, erbyn hyn dylai pob aelod fod wedi derbyn e-bost, llythyr neu neges destun gan PCS yn gofyn iddo ddiweddaru ei fanylion cyswllt. Ar lefel leol rydym yn ceisio cysylltu â chynifer o aelodau â phosib i ddiweddaru a chadarnhau eu manylion cyswllt. 
 
O ganlyniad i lefel y gweithgarwch y mae ei hangen er mwyn cyflawni’r dasg hon – ynghyd â’r holl Gyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol eraill a gweithgarwch etholiadol yn ddiweddar – nid ydym, hyd yma, wedi cael cyfle i gyflwyno ein hunain yn bersonol i’n haelodau (a’r rheiny nad ydynt yn aelodau) yn Awdurdod Cyllid Cymru. Rwyf wedi cychwyn ar y gwaith o lunio rhestr bostio a byddaf yn ceisio ymgysylltu â staff Awdurdod Cyllid Cymru cyn gynted â phosib.

Yn y cyfamser, gofynnwn i bob aelod, gan gynnwys ein haelodau Awdurdod Cyllid Cymru, sicrhau bod ei fanylion cyswllt ar wefan PCS yn gyfredol yn pcs.org.uk/update. Neu gall aelodau gysylltu â mi david.edwards2@gov.wales neu ar 03000 258102 a gallaf anfon eich gwybodaeth a ddiweddarwyd i’r adran aelodaeth PCS ar eich rhan.

Author: 
Dave Edwards

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr