Croesawu ein Llywydd olynol

Mae llywydd olynol newydd Grŵp Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru PCS, Katie Antippas, wedi cychwyn yn y rôl ac mae wrth ei bodd i ddychwelyd iddi. Mae Katie wedi gweithio fel prif drafodwr ar ochr yr undebau llafur Llywodraeth Cymru, gan gynrychioli PCS, Prospect a FDA ers nifer o flynyddoedd ond teimlodd fod yr amser wedi dod am newid.

“Yn y mathau hyn o rolau, teimlaf fod pum mlynedd yn gyfnod da i weithio mewn swydd. Rydych yn cychwyn yn llawn syniadau ffres a heriau a chyfle i wneud gwahaniaeth. Os treuliwch fwy o amser mae perygl y byddwch yn dod yn hunanfodlon. Roeddwn yn wirioneddol falch o dderbyn yr enwebiadau i barhau ond teimlais ei fod yn amser da i symud ymlaen.

Fel Grŵp Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru PCS mae nifer o heriau o’n blaen. Er gwaethaf perthynas a gwobrwyon cyflog da, rydym yn wynebu cyllidebau cyfyngedig o hyd a chyflog sy’n is na chwyddiant, Fformiwla Barnet sydd wedi chwalu’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac ymosodiadau ar daliadau dileu swydd y gwasanaeth sifil. Fel y grŵp mwyaf yng Nghymru byddwn yn parhau i gefnogi safle PCS y DU tra’n gweithio gydag ochr yr undebau llafur Llywodraeth Cymru i liniaru materion lle y gallwn a chymaint ag y gallwn.

Yn ariannol, mae’r heriau’n parhau ond rydym wedi gwneud cynnydd da yn y meysydd sy’n gwerthfawrogi’r gweithlu mewn ffyrdd eraill. Erbyn hyn mae pob aelod staff Llywodraeth Cymru rydym wedi trafod telerau ar ei ran yn derbyn un awr yr wythnos ar gyfer llesiant, i’w defnyddio yn ôl ei chwant. Yn ogystal, rydym wedi llwyddo i gael gwared ar yr offeryn adrodd ar reoli perfformiad atgas, y system grid 9 blwch; tra’n llwyddo i gadw’r rhan roedd aelodau’n ei hoffi sef y sgwrs gadarnhaol gyda’r rheolwr llinell. Mae’r Ysgrifennydd Parhaol wedi adnabod pwysigrwydd staff ac mae wedi symud i fformat sgwrs hyfforddi yr wyf yn ei groesawu’n fawr.

Caiff cynrychiolwyr undeb llafur eu hethol o’r tri undeb llafur ac edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda’r tîm TUS a newydd etholwyd. Maent yn alluog ac yn gymwysedig i wneud gwaith da ar ein rhan.”

 

Author: 
Katie Antippas

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr