Ymgyrch Cyflog Genedlaethol PCS 2018

Yn dilyn ein hawliad cyflog 5% yn ddiweddar, erbyn hyn mae’n glir o’r ymateb yn gwahodd PCS i sgyrsiau, a dderbyniwyd oddi wrth weinidog Swyddfa’r Cabinet Oliver Dowden, fod y llywodraeth wedi cyllidebu ar gyfer codiad cyflog o 1% yn unig ar gyfer gwasanaeth sifil y DU a meysydd cysylltiol. Yn flaenorol cafodd aelodau PCS eu harwain i feddwl fod y cap cyflog 1% wedi’i godi.

Wrth i weithwyr eraill yn y sector cyhoeddus dderbyn cynigion uwch, mae hyn yn fradychiad enfawr ar weision sifil sy’n gweithio’n galed. Mewn ymateb, cyflwynodd bwrdd gweithredol cenedlaethol ein hundeb gynnig brys i’r gynhadledd flynyddol y mis diwethaf yn galw am bleidlais dros fynd ar streic. Derbyniwyd y cynnig hwn ac erbyn hyn rydym yn symud tuag at bleidlais genedlaethol a fydd yn cael ei chynnal rhwng 18 Mehefin a 23 Gorffennaf 2018.

Mae ein hysgrifennydd cyffredinol Mark Serwotka wedi galw ar bob aelod PCS i gymryd rhan yn ein hundeb trwy:

  • Fynychu cyfarfodydd;
  • Sicrhau bod eu manylion cyswllt yn gyfredol er mwyn sicrhau bod y papur pleidlais yn cael ei anfon i’r cyfeiriad cywir pe bai’n cael ei anfon;
  • Dwyn perswâd ar y rheiny nad ydynt yn aelodau i ymaelodi â PCS nawr.

Mae momentwm ymgyrch cyflog PCS wedi bod yn cynyddu yn ystod 2018. Rydym wedi dadlau’n gyson fod yn rhaid i gylch cyflog y Trysorlys, sy’n gosod y paramedrau ar gyfer gosod cyflog ar draws y gwasanaeth sifil, godi cap cyflog 1% y sector cyhoeddus ar gyfer gweision sifil yn ffurfiol, gan alluogi adrannau i dalu’n uwch na chynnydd mewn chwyddiant.

Penderfynodd ein bwrdd gweithredol cenedlaethol ar y gweithredoedd canlynol:

  • Llunio cynlluniau ar gyfer rhagor o brotestiadau;
  • Gweithio i sicrhau bod pob gweithle’n barod ar gyfer y bleidlais, felly os bydd angen i ni symud i bleidlais statudol dros streicio gallwn sicrhau y bydd y mwyafrif llethol yn pleidleisio yn unol â Deddf yr Undebau Llafur;
  • Siarad â’r TUC ac undebau eraill ynghylch ymgyrchu ar y cyd o ran cyflog;
  • Cefnogi arddangosiad cenedlaethol y TUC yn galw am gynnig newydd ar gyfer gweithwyr, a chefnogi’r ymgyrch i ddod â’r cap cyflog i ben a chynnydd o 5% ar gyfer pob gweithiwr sector cyhoeddus.

Efallai eich bod yn tybio pam dylem barhau i fod yn rhan o ymgyrch genedlaethol yn dilyn y setliad cyflog diweddar hyd at 31 Mawrth 2019 a bod yn rhan o weinyddiaeth ddatganoledig? Y rheswm dros hyn yw fel gweision sifil mae swm yr incwm a roddir i Lywodraeth Cymru yn deillio o Lywodraeth Prydain a’r Trysorlys, felly mae oll yn rhan o’r un ffynhonnell dalu. Dyma pam bod popeth a ddosbarthwyd parthed eich cyflog 2017-19 yn pwysleisio eich bod yn parhau i fod yn rhan o Ymgyrch Cyflog Genedlaethol PCS.

Erbyn hyn bydd cynrychiolwyr eich cangen leol wedi cysylltu â chi i wirio bod cyfeiriad eich papur pleidlais a’ch manylion personol yn gyfredol, sef tasg enfawr a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran.

Ar ôl i gynhadledd genedlaethol PCS ddod i ben byddwn yn cysylltu â chi parthed y camau nesaf y bydd PCS yn eu cymryd ac ym mha ffordd y bydd angen arnom i chi gymryd rhan.

Author: 
Jayne Smith

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr