Ymwybyddiaeth Straen

Fis Ebrill oedd Mis Ymwybyddiaeth Straen a threfnodd llawer o’ch cynrychiolwyr ddigwyddiadau neu hyrwyddodd wybodaeth ar draws Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi rheoli straen a chefnogi llesiant personol, sy’n nodi sut mae’r sefydliad yn rheoli straen. Mae’r polisi’n nodi’n glir ymrwymiad y sefydliad a’i rwymedigaethau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch. Mae manylion am y mesurau y mae Llywodraeth Cymru’n eu gweithredu i ddiwallu’r ymrwymiadau hyn yn hygyrch i staff ar y fewnrwyd. Mae enghreifftiau’n amrywio o wybodaeth ar gymorth canser i rwydweithiau amrywiaeth; o drefniadau gwaith hyblyg i ymarfer corff a chyngor ar fwyd.

Bydd un person o bob pedwar yng Nghymru’n profi salwch meddwl ar ryw adeg yn eu bywydau. Straen yw un o brif achosion problemau iechyd meddwl, yn enwedig gorbryder ac iselder. Noda tystiolaeth fod gweithleoedd yn y Deyrnas Unedig yn ymdrin â chyffredinrwydd straen cynyddol.

Fel y sefydliad sy’n gyfrifol am arwain ar gyflenwi ffyniant i bawb, mae gan Lywodraeth Cymru gyfle unigryw i arwain o’r blaen a newid ei dull o ran ymdrin â straen o un yn ymwneud â thriniaeth i un yn ymwneud ag ataliaeth. Byddai gwneud hynny hefyd yn gwbl gyson â strategaeth ffyniant i bawb.

Mae rhoi’r awr o lesiant ar waith yn Llywodraeth Cymru yn ddiweddar yn gam bach tuag at yr agenda mwy ataliol hwn. Mae’n fenter flaengar a phragmataidd ac mae Llywodraeth Cymru’n gobeithio y bydd modd gweithio ag aelodau staff i fynd i’r afael â materion megis straen ac iechyd meddwl.

Cytunwyd ar hyn gyda PCS, mewn partneriaeth â Prospect a FDA, fel rhan o drafodaethau cyflog.

Caiff ei hadeiladu’n rhan o oriau gwaith arferol ac mae’n unol â pholisïau eraill y cânt eu gweithredu ar draws Cymru gan y Llywodraeth.

Mae’r rhain yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef cyfraith sy’n ceisio gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol, a strategaeth ffyniant i bawb Cymru.
Meddai Llywydd Grŵp Llywodraeth Cymru PCS, Katie Antippas: “Mae’r awr lesiant yn gyfle ardderchog i Lywodraeth Cymru roi ei hymrwymiad i lesiant ein haelodau ac aelodau staff yn gyffredinol ar waith.”  

Meddai ysgrifennydd parhaol Llywodraeth Cymru, Shan Morgan: “Mae gwytnwch a llesiant personol yn rhywbeth fy mod yn ei gymryd o ddifrif - i fy hun ac i’r sefydliad yn ei gyfanrwydd. Fel nifer o sefydliadau eraill mae gennym weithlu sy’n heneiddio a lefelau absenoldeb oherwydd salwch y maent wedi bod yn anodd eu newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf”.

Yn ôl dangosyddion cynnar mae’r fenter wedi bod yn llwyddiannus iawn ymhlith aelodau ac aelodau staff. Mae pobl yn manteisio ar y cyfle i ddefnyddio’r awr mewn ffyrdd amrywiol a diddorol.

Mae’n rhy gynnar i asesu effaith yr awr lesiant o ran helpu Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r broblem gymhleth sef straen, ond byddai eich cynrychiolwyr PCS yn dwlu ar dderbyn eich adborth: Sut ydych chi’n defnyddio eich awr a sut mae’n eich helpu chi? Cysylltwch â ni i roi gwybod.

Author: 
Katie Antippas

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr