Peidiwch â gofyn i fi; Rwy’n newydd yma

21 Feb 2017

Ar ôl dechrau yn rôl ysgrifennydd cangen Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru ar ôl i’w ragflaenydd, Emma Logan, orffen yn y swydd; gallaf ddweud yn onest bod y profiad wedi bod, a bydd yn parhau i fod, yn broses ddysgu serth iawn.

Pan fyddwch mor gyfforddus mewn rôl ag yr oeddwn i yn fy swydd flaenorol, mae’n hawdd iawn defnyddio’r jargon a’r acronymau ac anghofio nad oes gan bobl y tu allan i’r cylch uniongyrchol hwn unrhyw syniad yn aml am beth yr ydych chi’n sôn.

Dyna oedd y sefyllfa pan ddechreuais yn y swydd ym mis Tachwedd.  Dechreuodd y gwahoddiadau calendr a’r negeseuon e-bost gyrraedd - GEC, BEC, y fforwm partneriaeth, grŵp pobl Adnoddau Dynol, mae’r rhestr yn ddiddiwedd.  Hefyd, pwy ar y ddaear yw’r bobl yma nad wyf wedi clywed eu henwau erioed o’r blaen?  Beth maent yn ei wneud?  Sut y mae angen i mi ddelio â hwy?

Mewn gwirionedd, wrth feddwl am y peth yn awr, nid yw’n broses ddysgu, mae’n fwy o glogwyn dysgu ac weithiau rwy’n teimlo fy mod yn sefyll ar y gwaelod yn edrych i fyny.  Rwyf wedi bod yn lwcus o gael aelodau cefnogol a phrofiadol iawn ar bwyllgor gweithredol y gangen, sydd wedi bod yn gymwynasgar iawn.  Rwyf hefyd wedi bod yn lwcus ac wedi llwyddo i gael lle ar nifer o gyrsiau hyfforddiant i’m helpu i gynefino yn y swydd.

Felly, sut wnes i gyrraedd yma?  Ar ôl gweithio yn Swyddfa’r Post/Post Brenhinol sy’n cael ei ddylanwadu’n fawr gan yr undebau am fwy na 21 o flynyddoedd, (lle roeddwn yn ysgrifennydd cangen leol y gymdeithas gweithwyr cyfathrebu am gyfnod), ymunais â Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2005 fel yr oedd ar y pryd, lle bûm yn gweithio mewn nifer o rolau gwahanol ym meysydd iechyd, llywodraeth leol a chymunedau, yr economi, gwyddoniaeth a thrafnidiaeth (a ddatblygodd i fod yn adran yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Dynol).

Hyd yma, fy mlaenoriaethau yw dod i adnabod y tirlun, deall strwythur y PCS ac Ochr yr Undebau Llafur (TUS) yn gyffredinol a siarad gyda’r aelodau.  Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â rhai achosion personol ac rwyf hefyd wedi ceisio recriwtio aelodau newydd i’r gangen.

Wrth i mi ysgrifennu hyn, rwyf hefyd yn paratoi ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gangen ar 7 Mawrth, 2017.  Byddwn yn eich annog i fynychu a chymryd rhan yn y trafodaethau – bydd ond yn bosibl i’r undeb a’r gangen fod mor gryf â chyfanswm ei rhannau.

Yn y cyfamser; Rwy’n newydd yma, holwch fi.

Dai Roberts

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr