Llais Issue 1

Llais

Croeso i’r rhifyn cyntaf o Llais ar gyfer 2017. Yn y rhifyn hwn, mae Howie Oliver yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddf Undebau Llafur 2016. Mae Kevin Davies yn rhoi trosolwg i ni o hynt a helynt y digwyddiadau ym Mae Caerdydd ac mae Dai Roberts yn disgrifio’r heriau sy’n wynebu ysgrifennydd cangen newydd.

Mae gennym adroddiad o lygad y ffynnon sy’n delio ag iselder ôl-enedigol yn y gweithlu gan aelod o PCS.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn y rhifyn diweddaraf o Llais drwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn arbennig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn www.pcs.org.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â’r rhifyn hwn, cysylltwch â ni yn Llais@pcs.org.uk


Welcome to the first edition of Llais for 2017. In this edition Howie Oliver provides an update on the Trade Union Act 2016, Kevin Davies gives us an overview of all the goings-on at Cardiff Bay and Dai Roberts highlights the challenges of a new branch secretary.

We also have a first-hand account of dealing with post-natal depression in the workplace from a PCS member.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online.

If you have any comments or questions regarding this issue please contact us at Llais@pcs.org.uk


Rhoi Partneriaeth ar Waith

Trade Union Act 2016

Mae Howie Oliver yn darparu golwg fanwl ar Ddeddf Undebau Llafur 2016 a’r bil arfaethedig i ddatgymhwyso’r effeithiau ar y gwasanaethau cyhoeddus. Darllenwch mwy

Putting Partnership into Practice

Howie Oliver provides an in-depth look at the Trade Union Act 2016 and the upcoming bill to dis-apply the effects to public services. Read more


Peidiwch â gofyn i mi; Rwy’n newydd yma

Dai Roberts

Mae’r ysgrifennydd cangen newydd ar gyfer cangen Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru, Dai Roberts, yn disgrifio’r heriau sy’n ei wynebu yn ei rôl newydd. Darllenwch mwy

Don’t ask me; I’m new here

Incoming branch secretary for the Welsh Government North Wales branch, Dai Roberts outlines the challenges facing him in his new role. Read more


Blwyddyn newydd, heriau newydd ar gyfer cangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru

National Assembley of Wales

Mae Kevin Davies yn darparu trosolwg o’r newidiadau niferus sy’n digwydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2017. Darllenwch mwy

New year, new challenges for the National Assembly for Wales branch

Kevin Davies provides an overview of the many changes going-on at the National Assembly for Wales in 2017. Read more


Byw gydag iselder ôl-enedigol

Post natal depression

Sut y gallwch ymdopi ag iselder ôl-enedigol yn y gweithlu? Mae aelod o PCS yn rhannu ei phrofiadau o iselder ôl-enedigol a chan bwy y cafodd help a chymorth. Darllenwch mwy

Living with post-natal depression

How to cope with post-natal depression in the workplace? A PCS member shares her experiences with post-natal depression and where she found help and support. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS