Llais Issue 1 2018

Croeso i rifyn cyntaf Llais ar gyfer 2018. Yn y rhifyn hwn mae Katie Antippas yn rhoi trosolwg o’r Awr Iechyd a Lles hir ddisgwyliedig, mae Alison Gunnion yn ein diweddaru ynglŷn â gweithio mewn partneriaeth yng nghangen Caernarfon ac mae Steve Donoghue yn tynnu sylw at yn cymorth sydd ar gael i Aelodau’r Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (GCM) sy’n dioddef o fwlio ac aflonyddu.

Rydym yn hefyd yn cynnwys y cyfleoedd fydd ar gael cyn bo hir i ymweld â gwyliau mwyaf y Deyrnas Unedig yn 2018 trwy helpu gyda’r Workers Beer Company.

Gwnewch yn siŵr fod y rhifyn diweddaraf o Llais gennych trwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â’r rhifyn hwn cysylltwch â ni ar: Llais@pcs.org.uk


Welcome to the first edition of Llais for 2018. In this edition Katie Antippas provides an overview of the much-anticipated Health and Wellbeing Hour, Alison Gunnion gives us an update on the partnership working in Caernarfon branch and Steve Donoghue highlights the help available to PCS Members suffering from bullying and harassment.

We also cover the upcoming opportunities to visit 2018's biggest UK festivals by helping out with the Workers Beer Company.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online.

If you have any comments or questions regarding this issue please contact us at Llais@pcs.org.uk


Yr Awr Iechyd a Lles gan Katie Antippas
Mae’r Awr Iechyd a Lles wedi bod yn bwnc poblogaidd hyd yma eleni; mae Katie Antippas yn rhoi trosolwg o sut y gallech elwa ar yr awr. Darllenwch mwy

The Health and Wellbeing Hour by Katie Antippas
The Health and Wellbeing Hour has been a popular subject so far this year; Katie Antippas gives us an overview of how the hour could benefit you. Read more


Gweithio mewn partneriaeth gan Alison Gunnion
Mae Alison Gunnion yn ein diweddaru ynglŷn â sut mae gweithio mewn partneriaeth wedi arwain at y swyddfa newydd yng Nghaernarfon. Darllenwch mwy

Partnership working by Alison Gunnion
Alison Gunnion updates us on the partnership working that has lead to the new office in Caernarfon. Read more


Delio ag ymddygiad annerbyniol gan Steven Donoghue
Yn dilyn yr erthygl yn ein rhifyn diwethaf, mae Steven Donoghue yn tynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i aelodau sy’n dioddef o fwlio ac aflonyddu yn y gweithle. Darllenwch mwy

Tackling unacceptable behaviour by Steven Donoghue
Following on from our article in our last edition, Steven Donoghue highlights the support available for members suffering from bullying and harassment in the workplace. Read more


Workers Beer Company gan Neal Kinnersley
Sut hoffech chi ymweld â gwyliau mwyaf y Deyrnas Unedig yn 2018? Mae Neal Kinnersley yn dweud wrthym sut i wneud cais i wirfoddoli gyda’r Workers Beer Company. Darllenwch mwy

The Workers Beer Company by Neal Kinnersley
How would you like to visit the biggest UK festivals of 2018? Neal Kinnersley tells us how to apply for a spot with the Workers Beer Company. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr