Awr Iechyd a Lles

Mae’n ddechrau blwyddyn newydd, felly faint ohonom sy’n meddwl “Dw i am ddechrau cadw’n heini; symud mwy; gwneud yoga?” Gwaetha’r modd, does yna fyth amser ac mae’n aros ar ein rhestr o bethau i’w gwneud. Mae gennym swyddi wrth ddesg ac rydym yn rhan o weithlu sy’n heneiddio, felly ydym ni’n twyllo ein hunain y bydd gennym amser i wneud popeth?

Mae gan Lywodraeth Cymru bolisïau sy’n ein cefnogi; pan ydym yn sâl mae gennym hawl i gael amser i ffwrdd i fynd i weld y Meddyg Teulu ac i apwyntiadau ysbyty. A nawr mae polisi newydd; polisi yr ydym ni, eich undeb, wedi helpu i’w lunio. Mae’r awr iechyd a lles yn symud y ffocws oddi wrth driniaeth i atal, ac yn rhoi 60 munud yr wythnos i chi wneud rhywbeth sy’n helpu eich lles.

Mae 10 munud ar y tro yn iawn i wneud gweithgarwch corfforol, er bod canllawiau’r GIG yn argymell 150 o funudau bob wythnos, sy’n swnio’n llawer, ond nid mewn gwirionedd. Mae'n gyfystyr â 2 awr a 30 munud, tua’r un faint ag y treuliwch chi’n gwylio ffilm. Y newyddion da yw y gallwch ledaenu eich gweithgarwch yn ystod yr wythnos, felly nid oes raid ei wneud yr un pryd. Gallwch hyd yn oed ei rannu’n gyfnodau llai yn ystod y dydd. Beth bynnag sy’n gweithio orau i chi,  cyn belled â’ch bod yn gwneud gweithgarwch corfforol cymedrol neu egnïol am o leiaf 10 munud ar y tro. Wrth gwrs, mae gweithgarwch corfforol hefyd yn helpu ymwybyddiaeth ofalgar ond mae’r ddau’n dderbyniol ar gyfer defnyddio eich awr lles.

Gallwch gymryd 12 munud y dydd, 30 munud ddwywaith yr wythnos, awr gyfan neu unrhyw batrwm sy’n gweithio i chi ac sy’n eich helpu i wella eich lles. Gallwch gymryd yr amser yn ystod eich diwrnod gwaith, hynny yw rhwng 7am a 7pm. Gallwch ddefnyddio’r awr ar ddechrau neu ar ddiwedd y dydd ond rhaid gwneud gweithgarwch a fydd yn gwella eich lles; nid er mwyn dechrau gwaith yn hwyrach neu orffen yn gynt. Dylai roi cyfle i chi wella eich lles yn ystod oriau gwaith arferol.

Mae’r cynllun pragmataidd a blaengar hwn yn gwbl gyson â nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau (Cymru) , sy’n ceisio gwella ansawdd bywyd pobl Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn gyson â thema Iach ac Egnïol 'Ffyniant i Bawb': y strategaeth genedlaethol. Hefyd, mae’n gyson ag ymgyrch Go Home Healthy y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ac ymgyrch Great Jobs for Everyone Cyngres yr Undebau Llafur.

Author: 
Katie Antippas

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr