Gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn clywed llawer iawn am ‘weithio mewn partneriaeth’, ond beth yn union yw ei ystyr a sut mae'n gweithio?

Mae gan TUS gytundeb partneriaeth gweithlu gyda rheolwyr. Mae'n ymrwymiad gan y ddau barti i gydweithio i wneud y sefydliad yn well lle i weithio i bawb, trwy ddatrys problemau ar y cyd, gweithio ar y cyd i gynllunio’n strategol a rhannu gwybodaeth ar y cyd, gyda’r nod o ddod i gytundeb sydd o fudd i’r sefydliad.

Un enghraifft o weithio mewn partneriaeth yw cau swyddfa Gogledd Penrallt yng Nghaernarfon. Mae GCH wedi ymgyrchu’n frwd am nifer o flynyddoedd i gynnal presenoldeb Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon ac mae wedi gwrthod unrhyw awgrym fod swyddi’n cael eu trosglwyddo i Gyffordd Llandudno.  

Yn anffodus, nid yw adeilad Gogledd Penrallt bellach yn addas i’w ofynion gan ei fod tua chwe gwaith yn rhy fawr i’w anghenion busnes ac mewn cyflwr gwael. Gan gydnabod bod angen gallu cefnogi anghenion busnes a gwella effeithlonrwydd gweithredol, un o’r prif feysydd pryder oedd na fyddai unrhyw bresenoldeb gan Lywodraeth Cymru yng Nghaernarfon i wasanaethu’r gymuned leol. Trwy weithio mewn partneriaeth ymrwymwyd i gynnal presenoldeb allweddol yng Nghaernarfon ac adleoli staff i Ddoc Fictoria, taith fer ar droed o’r swyddfa bresennol. Dylai hyn sicrhau bod lefel tebyg o bresenoldeb gan Lywodraeth Cymru o fewn Caernarfon.

Sefydlwyd grŵp prosiect llety Caernarfon er mwyn rheoli’r adleoli o Ogledd Penrallt i Ddoc Fictoria. Mae’r grŵp prosiect wedi ymrwymo i weithio mewn Partneriaeth trwy gynrychiolwyr defnyddwyr enwebedig, TUS ac ymwybyddiaeth a chymorth anabledd (DAAS). Sefydlwyd safle tîm mewnrwyd Caernarfon i ddarparu newyddion, diweddariadau a rhannu meddyliau ac awgrymiadau am y prosiect. Ar ôl pob cyfarfod caiff bwletin prosiect ei baratoi i ddiweddaru ynghylch cynnydd. Mae staff a TUS wedi cymryd rhan lawn yn y gwaith o gynllunio’r prosiect, gan ddangos dull cydweithredol.

Bydd meysydd lle mae gan reolwyr a TUS wahanol farn bob amser. Trwy weithio mewn partneriaeth gallwn fynd i’r afael â’r heriau er budd staff a’r sefydliad.

Author: 
Alison Gunnion

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr