Mynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol

Yn rhifyn diwethaf Llais, ysgrifennodd Fiona Whyte erthygl yn manylu ar ei gwaith i dynnu sylw at faterion annerbyniol y mae nifer o’n haelodau’n eu hwynebu o ran bwlio ac aflonyddu.
Mae tri chanlyniad allweddol y mae’r gwaith hwn yn ceisio eu cyflawni:

  • Codi ymwybyddiaeth o fwlio, aflonyddu a gwahaniaethu
  • Creu amgylchedd lle mae staff yn teimlo’n ddiogel i herio neu adrodd ynghylch ymddygiad annerbyniol
  • Cefnogi aelodau o staff sydd wedi’u henwi am arddangos ymddygiad annerbyniol.

Un elfen allweddol o’r cymorth sydd ar gael i aelodau GCH yw’r rôl y mae ein swyddogion undeb yn ei chwarae. Rydym yn cynnig dewis eang o gyfleoedd hyfforddi trwy ein rhaglen addysg undeb llafur i gynrychiolwyr. Mae’r rhaglen yn cynnwys cwrs deuddydd yn y gweithlu sy’n mynd i’r afael â bwlio ac aflonyddu, ar y cyd â TUC Cymru ac undebau eraill. Mae cynrychiolwyr sy’n mynychu’r cwrs hyn yn cael yr hyder a’r gallu i:

  • Nodi ymddygiad aflonyddu
  • Nodi ffyrdd o ddelio â bwlio ac aflonyddu
  • Deall gweithdrefnau a chytundebau ar gyfer delio â bwlio ac aflonyddu
  • Deall pa effaith y gall bwlio ac aflonyddu ei chael ar yr unigolyn a meddwl sut y gallwn wrthweithio’r effeithiau hyn
  • Deall y gwahanol ffyrdd y gall Bwlio ac Aflonyddu effeithio ar weithle/sefydliad
  • Deall sut i ddefnyddio’r gyfraith i atal aflonyddu.

Mae cynrychiolwyr hefyd yn gwybod sut i sicrhau bod rheolwyr yn cymryd bwlio ac aflonyddu o ddifrif, a sut i gynnwys y broblem ar yr agenda negodi i lunio strategaeth dim goddefgarwch yn y gweithle. Mae hyn wedi arwain at weithredu polisïau ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau yr ymdrinnir â bwlio ac aflonyddu mewn ffordd amserol a phriodol.

Mae rhaglen addysg undeb llafur hefyd yn cynnig hyfforddiant i gynrychiolwyr mewn meysydd sy’n gallu effeithio ar rai aelodau sy’n gallu cael effaith negyddol anghymesur ar allu aelod i ddelio ag achosion o aflonyddu a bwlio. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o awtistiaeth, trais yn y cartref, ymwybyddiaeth o ddyslecsia a niwroamrywiaeth.

Bydd cynrychiolwyr GCH wastad yn rhoi’r aelod yn gyntaf a gallwch fod yn gwbl sicr yr ymdrinnir ag unrhyw broblemau yr ydych yn eu codi yn gwbl gyfrinachol.

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr