Workers Beer Company

Sut hoffech chi godi peintiau am ddiwrnod?

Mae’n bosibl nad yw aelodau drwy Gymru’n ymwybodol y gall canghennau wneud cais ar gyfer gwaith gwirfoddol mewn gwyliau yn y Deyrnas Unedig, yn gweithio i Workers Beer Company.  
 
Mae’r WBC yn rhedeg bariau yn y rhan fwyaf o’r prif wyliau, yn cynnwys Glastonbury (braenar eleni), Reading, Leeds, Latitude, Longtitude, Electric Picnic, Castell Slane a’r fleadh. Mae'n weithredol ers 1986, ac mae pob aelod o staff rheng flaen yn wirfoddolwyr o undebau llafur a’r mudiad llafur ehangach, sefydliadau llawr gwlad, grwpiau cymunedol ac elusennau. Fel y disgrifir yn ei wefan – “a pioneering model that both raises funds and inspires people” – ac yn sicr mae ein cydweithwyr sydd wedi cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn wedi dod yn ôl wedi’u hysbrydoli gan y profiad.  

Mae aelodau o Lywodraeth Cymru wedi cael mynediad am ddim yn flaenorol i wyliau Glastonbury, Leeds, Latitude a Reading, gan godi arian i’w cangen a mwynhau mynediad am ddim ac amser gwych. Mae ‘enillion’ y gwirfoddolwyr (£7 yr awr) wedi’u talu i gyfrif codi arian y gangen, ond yn ogystal â mynediad am ddim i’r ŵyl, maent yn cael dwy daleb bwyd a diod bob dydd. Pan nad yw’r gwirfoddolwyr yn gweithio mae ganddynt fynediad i’r ŵyl.

Nid yw’r amser a’r dyletswyddau gwaith (yn gweini y tu ôl i’r bar) yn rhy feichus, a chewch lawer o fân-fanteision. Bydd angen i wirfoddolwyr ddod â’u pebyll eu hunain ond byddan tyn eu codi ar safle’r gweithwyr gyda’u cyfleusterau ar wahân eu hunain, fel caffi, cawodydd a thoiledau. Bydd yn rhaid i wirfoddolwyr/timau drefnu eu cludiant eu hunain yn ôl a blaen i’r gwyliau, oni bai am Glastonbury, a defnyddio eu gwyliau blynyddol i fynd iddynt.   

Yng Nghaerdydd, mae Adam Wadding, trysorydd y gangen wedi bod yn trefnu tîm am nifer o flynyddoedd, gan godi £868 i’r gangen yn 2017. Rydym yn disgwyl i gyfleoedd eleni yn yr ŵyl gael eu cadarnhau ar ddiwedd Chwefror, ar ôl hynny gall pob tîm wneud cais am ei le. Bydd angen i ganghennau eraill drefnu hyn eu hunain (mae’r manylion isod), ond os oes gan eich cangen unrhyw gwestiynau, cysylltwch  ag Adam; bydd yn fodlon helpu (adam.wadding@gov.wales neu ffoniwch 03000 25 3827).  

Y llynedd, yn ogystal â lleoedd yn Glastonbury, Latitude a Leeds, cawsom gynnig lleoedd yn yr Electric Picnic yn Iwerddon ym Medi, ond yn anffodus ni ddangoswyd unrhyw ddiddordeb. Mae unrhyw aelodau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y gwyliau pellach, fel Latitude, yn cynyddu’n fawr y siawns o sicrhau lleoedd. 
 
Os oes gennych ddiddordeb a’ch bod yn aelod o gangen Caerdydd, rhowch wybod i Adam. Bydd angen i ganghennau eraill gytuno ar unigolyn cyswllt i redeg y gweithgaredd ar gyfer y gangen, felly dechreuwch trwy gael gair gydag ysgrifennydd eich cangen neu gynrychiolydd cangen arall ynglŷn â gwneud hyn. Ar ôl gwneud hynny gall eich cangen wneud cais i ddod yn dîm a chael ei ystyried i wneud gwaith gwirfoddol yn y gwyliau hyn. Ewch i workersbeer.co.uk/fundraising/

Author: 
Neal Kinnersley

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr