Llais Issue 1 2019

Golygyddol/Editorial

Croeso i rifyn cyntaf Llais o 2019. Yn y rhifyn hwn cawn drosolwg gan Kevin Davies ar y cytundeb tâl diweddar i aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Katie Antippas yn ein goleuo ar y buddiannau posibl all fod ar gael i aelodau sy’n ymgodymu â menopos yn y gwaith a chawn wybodaeth gan Jayne Smith ar sut y gallwch fod yn gynrychiolydd dan hyfforddiant yng Nghynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr y PCS. Rydym hefyd yn trafod y newidiadau diweddar i bolisi cam-drin alcohol a sylweddau Llywodraeth Cymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhifyn diweddaraf o Llais drwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn pcs.org.uk/ballotready

Welcome to the first edition of Llais for 2019. In this issue Kevin Davies gives us an overview of the recent pay deal for members at the National Assembly for Wales, Katie Antippas shines a light on the possible benefits available to members of staff struggling with menopause at work and Jayne Smith provides details on how you can become a trainee delegate at the PCS Annual Delegate Conference. We also discuss the recent changes to the Welsh Government alcohol and substance misuse policy.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at pcs.org.uk/ballotready


Cytundeb tâl i’r aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Kevin Davies
Yn dilyn pleidlais o aelodau, mae Kevin Davies rhoi manylion i ni am brif bwyntiau’r cytundeb tâl i’r aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Read more

Pay deal for NAfW members by Kevin Davies
Following the members' ballot, Kevin Davies provides the highlights of the recent pay deal for National Assembly for Wales members. Read more


Edrych ar ochr olau’r menopos gan Katie Antippas
A yw symptomau menopos yn effeithio ar eich gwaith o ddydd i ddydd? Mae Katie Antippas yn rhoi trosolwg o’r buddiannau posibl a all fod ar gael i chi. Read more

Looking on the bright side of menopause by Katie Antippas
Are menopause symptoms affecting your day-to-day working? Katie Antippas gives us an overview of the possible benefits available to help. Read more


Cynhadledd genedlaethol y PCS gan Jayne Smith
A hoffech chi fod yn gynrychiolydd dan hyfforddiant yng Nghynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr y PCS? Mae Jayne Smith yn rhoi manylion ar sut y gallwch chi gofrestru. Read more

PCS national conference by Jayne Smith
Would you like to become a trainee delegate for the PCS Annual Delegate Conference? Jayne Smith gives us the details on how you could sign up. Read more


Newidiadau i weithdrefnau cam-drin alcohol a sylweddol Llywodraeth Cymru gan aelod o’r PCS
Rydym yn trafod y newidiadau diweddar i bolisi cam-ddefnyddio alcohol a sylweddau Llywodraeth Cymru. Read more

Changes to the Welsh Government alcohol and substance misuse procedures by a PCS member
We discuss the recent changes to the Welsh Government alcohol and substance misuse policy. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr