Cynhadledd genedlaethol PCS

A ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd yng nghynhadledd genedlaethol PCS? Dyma eich cyfle i weld drosoch eich hun.

Mae PCS yn awyddus i sicrhau bod cymaint o gyfle â phosibl i gymryd rhan yng nghorff gwneud penderfyniadau’r undeb, sef Cynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr y PCS (ADC). Rydym yn gobeithio y bydd pob un o Ganghennau PCS yn ethol ac yn anfon eu dirprwyaeth i’r digwyddiad pwysicaf yng nghalendr yr undeb. Mae’r pwyllgor gwaith cenedlaethol yn awyddus hefyd i sicrhau bod cyfle i gynrychiolwyr newydd i gael profiad o’r gynhadledd ac i gael syniad o’r hyn mae rôl cynrychiolydd cangen yn ei olygu.

Yn dilyn y rhaglen lwyddiannus i hyfforddi cynrychiolwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bydd cyfle i gynrychiolwyr dan hyfforddiant yng Nghynhadledd 2019.

Bydd y rhai a ddewisir fel cynrychiolwyr dan hyfforddiant yn dilyn rhaglen hyfforddi strwythuredig a fydd yn cynnwys:

  • Gweithdrefnau’r gynhadledd;
  • Democratiaeth yn PCS;
  • Ysgrifennu cynigion;
  • Sgiliau siarad.

Bydd sesiynau dyddiol hefyd a fydd yn adolygu trafodaethau’r diwrnod blaenorol ac yn edrych ymlaen at weddill y diwrnod. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cyfle i drafod digwyddiadau’r diwrnod gyda’r prif siaradwyr yn y dadleuon.

Bydd y sesiynau, a bydd yn cael eu cynnal yn y bore a’r prynhawn, yn para tua 1½ awr, ac yn cael eu trefnu i alluogi hyfforddeion i fod yn bresennol yn y prif ddadleuon. Mae adborth o flynyddoedd blaenorol yn dangos bod y rhaglen hyfforddi cynrychiolwyr yn boblogaidd iawn.

Bydd yr undeb yn talu costau’r cynrychiolwyr dan hyfforddiant ac arsylwyr cyflogedig. Noder y bydd disgwyl i gynrychiolwyr dan hyfforddiant fod yn bresennol ym mhob sesiwn hyfforddi a disgwylir i arsylwyr cyflogedig fod yn bresennol ym mhob sesiwn o’r gynhadledd.

Bydd cynrychiolwyr dan hyfforddiant yn gyfrifol am wneud eu trefniadau llety eu hunain. Bydd rhagor o wybodaeth, ffurflenni archebu a ffurflenni hawlio treuliau’n cael eu hanfon yn uniongyrchol at yr enwebai ar ôl cael enwebiad y gangen. Bydd trefniadau teithio canolog yn weithredol eto ar gyfer cynrychiolwyr dan hyfforddiant ac arsylwyr cyflogedig.

Pan yn bosibl, bydd disgwyl i gynrychiolwyr dan hyfforddiant sy’n mynychu’r Gynhadledd deithio ar fore dydd Mawrth 21 Mai’n unig, ac felly bydd hawliadau am gynhaliaeth dydd a dros nos yn cychwyn ar y dyddiad hwn. Os nad yw hynny’n bosibl a bod yn rhaid teithio ar ddydd Llun 20 Mai, bydd hawliadau am gynhaliaeth dydd a lwfans dros nos yn cychwyn ar y dyddiad hwnnw.

Os hoffech chi ddod i Gynhadledd 21 Mai - 23 Mai 2019, gofynnwch i Ysgrifennydd eich Cangen, ewch i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol eich Cangen a chael eich ethol fel cynrychiolydd dan hyfforddiant. Dylai Canghennau sy'n dymuno gwneud enwebiadau lenwi’r ffurflen enwebu a oedd wedi’i hamgáu gyda chylchlythyr BB 03-19. Dylid dychwelyd y ffurflen hon drwy’r post i Keith Johnston, PCS, 160 Falcon Road, London, SW11 2LN, neu ei hanfon fel e-bost fel atodiad wedi’i sganio i keithj@pcs.org.uk i gyrraedd yn ddim hwyrach na 5pm ar ddydd Iau 7 Mawrth 2019.

Author: 
Jayne Smith

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr