Cytundeb cyflog i’r aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn dilyn pleidlais o aelodau, mae cangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno i dderbyn y cynnig ar gyflogau a negodwyd gan y PCS a TUS. Bydd aelodau’n elwa ar godiadau ac ôl-daliad yn eu cyflog ym mis Ionawr 2019.

Bydd y cytundeb cyflog yn ymestyn dros saith mlynedd ariannol, gan ddod i ben ar 31 Mawrth 2025.
Am y flwyddyn ariannol hon (2018 – 2019):

 • Bydd staff yn cael codiadau cyflog fel a ganlyn
  - 3% i staff sy’n ennill £36,500 neu lai
  - 2% i staff sy’n ennill dros £36,500 ond llai nag £80,000
 • £1,600 o godiad cyflog i staff sy’n ennill mwy nag 80,000.
 • 3% o gynnydd yn y Cytundeb Darparu Gwasanaeth (SDA) a fydd yn cynyddu’n awtomatig yn unol ag uchafswm band cyflog cymorth tîm y dyfodol.
 • Bydd uchafswm y gwyliau blynyddol y gellir ei “werthu’n ôl” yn gostwng i bedwar diwrnod y flwyddyn.
 • Cysoni lled band amser hyblyg a goramser ar 7am i 7pm.

Bydd pob codiad cyflog yn cael ei ôl-ddyddio i Awst, 2018, gyda newidiadau i oramser yn dod i rym ar unwaith.

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2019 – 2020:

 • Bydd cyfradd isaf y tîm cymorth yn codi i £10 yr awr.
 • Bydd amser hyblyg yn cael ei ddisodli gan dri chyfnod cyfrifyddu, sy’n seiliedig ar dymhorau’r cynulliad, gyda’r newidiadau’n dod i rym ar 28 Ebrill).  
 • Bydd uchafswm y diffyg amser hyblyg ar ddiwedd toriadau’r Nadolig, y Pasg a’r haf yn aros yn ddau ddiwrnod; fodd bynnag, y balans credyd mwyaf y gellir ei gario drosodd yw

         - Diwedd toriad y Nadolig – 6 diwrnod (44 awr a 24 munud)
         - Diwedd toriad y Pasg – 4 diwrnod (29 awr a 36 munud)
         - Diwedd toriad yr haf – 2 ddiwrnod (14 awr a 48 munud).

 • Bydd cwtogiad o ddwy flynedd i bob graddfa cyflog o M3 (EO) i E1 (Graddfa 6) (o chwech i bedair blynedd) gyda rhai mân addasiadau i bwyntiau cyflog i sicrhau blwch o 5% o leiaf rhwng bandiau cyflog.  
 • Bydd cyflog cychwynnol ar ôl dyrchafiad yn golygu y bydd aelodau staff sydd wedi cael dyrchafiad yn cael eu rhoi ar bwynt isaf y band cyflog nesaf. Daw’r newidiadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2019 i atal “trosneidio”.

Ar gyfer blynyddoedd ariannol 2020-21 i 2024-25:

 • O 1 Ebrill 2020, ac ar 1 Ebrill ym mhob blwyddyn wedi hynny, penderfynir ar godiadau cyflog drwy gysylltu ag Arolwg Blynyddol y Swyddfa Ystadegau Gwladol o Oriau ac Enillion (ASHE) a byddant yn adlewyrchu cynnydd mewn enillion canolrifol llawn amser yng Nghymru.

Mae’r cynnig hefyd yn cynnwys nifer o feysydd newydd lle gall staff gael benthyciad cyflog di-log:

 • Ar gyfer blaendal rhent – hyd at £1,500 i’w ad-dalu drwy ddidyniadau cyflog dros gyfnod o 12 mis;
 • I brynu sbectol, costau deintyddol, aelodaeth clwb chwaraeon/iechyd neu gyfarpar TGCh. I’w ad-dalu drwy ddidyniadau cyflog dros gyfnod o 12 mis.

    
Yn olaf, mae’r Cynulliad wedi cytuno i gofrestru â Siarter Marw i Weithio Cyngres yr Undebau Llafur, a phrif bwynt y siarter yw addunedu na fydd dim cyflogeion, sydd â diagnosis o salwch terfynol, yn cael eu diswyddo oherwydd eu cyflwr.

 

Author: 
Kevin Davies

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr