Newidiadau i weithdrefnau alcohol a cham-drin sylweddau Llywodraeth Cymru gan aelod o’r PCS

Efallai bod aelodau ym mhob rhan o’r ystâd wedi sylwi bod newidiadau i’r polisi alcohol a cham-drin sylweddau wedi eu cyhoeddi ar y fewnrwyd ym mis Ionawr. Mae’r newidiadau hyn yn tynnu sylw at sawl ymdrech gan ochr y swyddogion i sicrhau bod y polisi’n cydymffurfio ag arferion gorau drwy gynnig cymorth i rai sy’n cael eu heffeithio gan gamddefnydd o’r fath. Mae’r arferion hyn hefyd yn helpu i sicrhau nad yw cam-drin sylweddau’n effeithio ar berfformiad yr unigolyn na pherfformiad y sawl sydd o’u cwmpas. Cyhoeddwyd y newidiadau hyn heb gytundeb ochr yr undeb llafur.

Yn ogystal â’r adrannau o’r polisi newydd sy’n cyfeirio at beidio yfed dim alcohol o gwbl cyn mynd i mewn i’r gweithle (rhywbeth mae’r PCS wedi’u wrthwynebu ers nifer o flynyddoedd) mae agweddau eraill ar y polisi newydd y mae cynrychiolwyr o ochr yr undebau llafur yn gobeithio y gellid eu newid, er mwyn iddo gyd-fynd â’r arferion iechyd a llesiant gorau.  

Mae polisïau cam-drin alcohol (sych) yn dueddol o ganolbwyntio’n gyfan gwbl bron ar gymorth i’r sawl sy’n cael eu heffeithio; yn y polisïau hynny, mae cam-drin alcohol yn cael ei drin fel salwch neu anhwylder lle mae angen gweithdrefnau i annog y rhai a effeithir i chwilio am gymorth a help. Roedd y PCS yn teimlo bod y polisi newydd, fel mae wedi’i ddrafftio, yn rhoi mwy o bwyslais ar ddisgyblaeth. Mae agweddau ar y polisi hefyd sy’n ymwneud â meddyginiaethau a ragnodir a heb eu rhagnodi y gellid eu diweddaru yng ngoleuni newidiadau diweddar i’r gyfraith.
 
Yn y fforwm partneriaeth ddiwedd Ionawr, cafwyd ymrwymiad gan ochr y swyddogion i edrych eto ar y polisi, gyda chynrychiolwyr TUS wedi cytuno i edrych eto ar y drafft gyda golwg ar arferion enghreifftiol mewn mannau eraill. Yn y diwedd bydd datganiad ar y cyd yn cael ei gyhoeddi rhwng ochr yr undebau llafur ac ochr y swyddogion a fydd yn amlygu unrhyw anghytundebau sy’n parhau, yn ôl gofynion y cytundeb partneriaeth.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â cham-drin alcohol neu gyffuriau, cofiwch fod modd i chi gael sgwrs gyfrinachol ag unrhyw gynrychiolydd cangen, sydd ar gael i’ch helpu gymaint â phosibl.

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr