Llais Issue 1 2020

Golygyddol/Editorial

Croeso i rifyn cyntaf Llais yn 2020. Yn y rhifyn hwn, bydd Neal Kinnersley yn rhoi gwybod sut y gallwch chi fod yn eiriolwr dros y PCS; bydd Steph Landeryou yn sôn am hyfforddiant diogelwch personol drwy Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh, yn ogystal â Mis LGBT+. Bydd Stephen Donoghue hefyd yn dweud wrthym am rownd ddiweddaraf y cyllid dysgu undebau sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn cael rhifyn diweddaraf Llais drwy ddiweddaru eich manylion cysylltu.

Welcome to the first edition of Llais in 2020. In this issue, Neal Kinnersley tells us about how you can become an advocate for PCS; Steph Landeryou talks to us about personal safety training through the Suzy Lamplugh Trust, as well as LGBT+ Month. Stephen Donoghue also tells us about the latest round of union learning funding available through the Welsh Government. 

Make sure that you always get the latest edition of Llais by updating your contact details.


Eiriolwyr y PCS
Hoffech chi helpu i sefydlu’r PCS ble rydych chi’n gweithio? Byddwch yn eiriolwr. Mae Neal Kinnersley yn dweud mwy wrthym. Darllenwch mwy

PCS Advocates
Want to help build PCS where you work? Become an advocate. Neal Kinnersley tells us more. Read more


Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh – ymwybyddiaeth diogelwch personol
Diogelwch personol ydy hawl unigolyn i fod yn rhydd rhag perygl neu niwed yn ystod eu gwaith. Bydd Stephanie Landeryou yn sôn am yr hyfforddiant sydd ar gael gan Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh. Darllenwch mwy

Suzy Lamplugh Trust – personal safety awareness
Personal safety is an individual’s right to be free from danger or harm in the course of their work. Stephanie Landeryou talks about training available from the Suzy Lamplugh Trust. Read more


Ddysgu Undebau Cymru (WULF)
Bydd Stephen Donoghue hefyd yn dweud wrthym am rownd ddiweddaraf y cyllid dysgu undebau sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru. Darllenwch mwy

Wales Union Learning Fund (WULF)
Stephen Donoghue also tells us about the latest round of union learning funding available through the Welsh Government. Read more


Mis Hanes LGBT+
Mae Mis Hanes LGBT+ yn cael ei gynnal ym mis Chwefror bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu diwylliant LGBT+, edrych yn ôl ar hanes LGBT+ ac edrych tua’r dyfodol o ran actifiaeth. Mae Stephanie yn dweud mwy wrthym yma.


LGBT+ History Month
LGBT+ History Month takes place in February every year. It’s an opportunity to celebrate LGBT+ culture, reflect on LGBT+ history and look to the future of activism. Stephanie tells us more here.


 

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr