Llais Issue 3

Yn y rhifyn hwn o Llais mae Howie Oliver yn rhoi trosolwg o'r toriadau diweddar i delerau colli swydd, mae Rhea James yn edrych ar ddigwyddiadau sydd ar y gweill ac sydd ar ddod i aelodau ifanc, ac mae Grace Ferguson-Thorne yn rhoi sylw i’r newyddion diweddaraf am Fil Undebau Llafur (Cymru). Mae Jill Brinkworth hefyd yn sôn wrthym ni am holl hwyl y gwyliau, wrth i aelodau’r PCS helpu i ofalu am y bariau ar gyfer achos da.

Sicrhewch eich bod yn cael rhifyn diweddaraf Llais drwy ddiweddaru eich manylion cysylltu, yn benodol eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn pcs.org.uk.

Os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â'r mater hwn, cysylltwch â ni yn Llais@pcs.org.uk


In this edition of Llais Howie Oliver gives an overview of the recent cuts to redundancy terms, Rhea James takes a look at the current and upcoming events for young members and Grace Ferguson-Thorne covers the latest news on the Trade Union Bill (Wales). Jill Brinkworth also fills us in on all the fun at the festivals, as PCS members help out by tending bar for a good cause.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at pcs.org.uk

If you have any comments or questions regarding this issue please contact us at Llais@pcs.org.uk


CSCS VictoryLlywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ei threchu ynghylch toriadau i delerau colli swydd
Howie Oliver sy’n tynnu sylw at y llwyddiant i undebau yn ddiweddar o ran sgyrsiau ynghylch toriadau llywodraeth y Deyrnas Unedig i delerau colli swydd. Darllenwch mwy

UK government defeated over redundancy cuts
Howie Oliver highlights the recent success for unions with regards to talks over the UK government’s cuts to redundancy terms. Read more


Youth of PCSIeuenctid y PCS
Rhea James sy’n edrych ar y manteision a'r digwyddiadau sydd ar gael i aelodau ifanc y PCS. Darllenwch mwy

The Youth of PCS
Rhea James takes a look at the benefits and events available for young members of PCS. Read more


Trade Union BillBil Undebau Llafur (Cymru)
Grace Ferguson-Thorne sy’n cynnig trosolwg ar bartneriaeth ymarferol Bil Undebau Llafur (Cymru). Darllenwch mwy

Trade Union Bill (Wales)
Partnership in practice, Grace Ferguson-Thorne overviews the latest news on the Trade Union Bill (Wales). Read more


Hwyl mewn Gwyliau i aelodau’r PCS
O Glastonbury i Latitude, Jill Brinkworth sy’n tynnu sylw at yr hwyl a gafodd aelodau’r PCS a wirfoddolodd yng ngwyliau cerddorol yr haf eleni. Darllenwch mwy

Festival Fun for PCS members
From Glastonbury to Latitude, Jill Brinkworth highlights the fun had by PCS members who volunteered at this summer's music festivals. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS