Cynhadledd Flynyddol y Cynrychiolwyr 2018

Yn ôl pob sôn, roedd Cynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr y PCS (ADC) yn Brighton yn brofiad cofiadwy i grŵp eleni o gynrychiolwyr staff Lywodraeth Cymru.

Mae’r gynhadledd, sy’n cael ei chynnal ym mis Mai, yn cynrychioli ein 180,000 o aelodau ac roedd cynrychiolwyr o bob un o grwpiau’r PCS yn bresennol i drafod polisïau, newidiadau ac ymgyrchoedd newydd y PCS. Dywedodd trefnydd y grŵp Jill Brinkworth fod yr awyrgylch yn heintus: “Ar fy mhrynhawn cyntaf, nid oeddwn yn barod am y pentyrrau o daflenni ac ati a oedd yn cael eu taflu ataf o bob cyfeiriad yn fy ngwahodd i bob math o ddigwyddiadau a dadleuon ymylol. Roedd y lle’n llawn gweithgarwch a brwdfrydedd.

Cyn yr ADC, mae llyfryn o’r cynigion yn cael ei anfon at ganghennau i roi cyfle iddynt i gytuno sut maent am bleidleisio: cefnogi, gwrthwynebu, hawl i wrando a dim mandad. Mae hyn yn galluogi cynrychiolwyr canghennau i fod yn barod ac â mandad i bleidleisio.

Mae’r cynigion yn cael eu clywed gyda system goleuadau traffig ac mae bwlb golau’n weladwy sy’n newid lliw wrth i’r cynnig gael ei gyflwyno. Mae’r golau coch yn golygu bod yn rhaid rhoi’r gorau i siarad. Pum munud yn unig sydd gan gynrychiolwyr i gyflwyno’u hachos. Eleni, rhoddwyd blaenoriaeth i gynnig brys yn gysylltiedig â’r ymgyrch cyflogau genedlaethol ac fe’i cyflwynwyd gan yr ysgrifennydd cyffredinol Mark Serwotka. Yn y cyfamser, roedd rhai cynigion na chawsant eu clywed eu mewnosod yn yr adran “mesurau’r fwyell” ac roeddent yn cael eu trafod ar ddiwedd cyfarfod olaf y gynhadledd, ac roeddent yn cynnwys cynigion ardderchog ar dlodi mislif a chefnogi’r rhwydwaith aelodau cyswllt ac wedi ymddeol.

Roeddent yn ddyddiau hir; gan fod angen canolbwyntio, gwrando a phleidleisio ar gynigion. Ond roedd yn fy nenu, ac roedd yn gyffrous. Roedd yn brofiad gwerthfawr ac rwyf wedi dysgu llawer o ganlyniad. Mae’r ACD yn fecanwaith sydd wedi’i drefnu a’i redeg yn effeithiol gyda chynrychiolwyr yn cyflwyno’u hachos yn frwd i geisio ffurfio’r flwyddyn i ddod ar gyfer aelodau’r PCS ac achosion da.”

Bu Rachel Shayle a Jaydene Davies o BEC Cangen Caerdydd hefyd yn y gynhadledd fel cynrychiolwyr dan hyfforddiant.

“Roedd mynychu ADC y PCS yn Brighton yn gyfle gwych ac roedd yn brofiad nad wyf yn debygol o’i anghofio ar frys. Roedd mor ddiddorol gweld sut mae materion yn cael eu codi cyn cynnal pleidlais arnynt; a chan fy mod i’n gynrychiolydd dan hyfforddiant, roeddwn yn gallu elwa ar agweddau a phrofiadau dysgu ychwanegol y tu allan i’r brif neuadd gynadledda. Roedd hyn yn ddefnyddiol, gan y gallai mynychu am y tro cyntaf heb yr arweiniad ychwanegol hwn fod wedi bod yn brofiad dryslyd a llethol. Ar y cyfan roedd yn brofiad pleserus a buddiol dros ben,” yn ôl Rachel.

Roedd Jaydene yn cytuno: “Er mai dim ond fy mlwyddyn gyntaf ar y BEC oedd hon, roeddwn yn mynychu fel sylwedydd a dysgais sut mae’r gynhadledd yn gweithio. Mae cynrychiolwyr dan hyfforddiant yn dysgu am y cynigion, beth mae’n ei olygu pan fydd y gloch enwog yn canu a hefyd rhai awgrymiadau ar siarad cyhoeddus. Roedd mynychu’r gynhadledd yn gwneud i mi sylweddoli'r ymdrech mae’r PCS yn ei wneud i ddwyn pawb at ei gilydd ac i sefyll dros hawliau ei aelodau. Roedd y gynhadledd yn fy atgoffa o’r ddihareb Affricanaidd ‘Os ydych chi eisiau mynd yn gyflym, ewch ar eich pen eich hun. Os ydych chi eisiau mynd yn bell, ewch gyda’ch gilydd’.”

Author: 
Jill Brinkworth

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr