Wythnos Undebau Llafur 2018

Bydd y PCS yn chwarae rhan flaenllaw unwaith eto ym mlwyddyn undebau llafur eleni, a fydd cael ei chynnal rhwng 13 ac 16 Tachwedd.

Mae’r digwyddiad, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, yn gyfle i aelodau’r PCS i fwynhau digwyddiadau a gweithgareddau sy’n cael eu trefnu gan eu hundeb llafur sy’n gweithio yn ochr yr undeb llafur. Gwnewch bob ymdrech i ymuno yn yr hwyl a dewch â’ch cydweithwyr gyda chi hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth ymaelodi ag undeb llafur a bydd rhai nad ydynt yn aelodau’n cael eu hannog i ddod draw ac i ddysgu am fuddiannau ymuno ag undeb. Bydd cynrychiolwyr yn bresennol i ateb cwestiynau, i rannu gwybodaeth, cynnig cyngor ac egluro rôl undebau llafur yn y gweithle.

Gan adeiladu ar lwyddiant yr wythnosau undebau llafur blaenorol bydd 2018 yn cynnwys amrywiaeth o stondinau a siaradwyr gwadd, a fydd yn cael eu cysylltu trwy gyfleusterau cynadleddau fideo ar draws ystâd Llywodraeth Cymru. Mae llawer o’r digwyddiadau wedi’u trefnu yn ystod amser cinio a bydd cydweithwyr i gyd yn cael eu hannog i fynychu fel rhan o’u diwrnod gwaith arferol. Mae’r digwyddiadau sydd wedi’u cadarnhau hyd yma’n cynnwys:

  • Mark Serwotka – seremoni bathodyn aur ysgrifennydd cyffredinol y PCS;
  • Sesiynau iechyd a llesiant – sy’n cynnwys gwirio pwysedd gwaed a help i roi’r gorau i ysmygu;
  • Lighthouse Finance – sesiynau ariannol 1:1;
  • Dysgu am fod yn gyfaill dementia;
  • Noson gwis;
  • Raffl a stondin gacennau ;
  • Bydd Pudsey Bear yn ymuno â ni eto eleni.

Os oes stondin neu ddigwyddiad yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys yn eich ardal chi, cysylltwch â ni trwy eich cynrychiolydd PCS lleol neu trwy TUS.PostBox@gov.wales.

Bydd rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, gweithgareddau a stondinau ar gael yn fuan, felly cadwch olwg ar dudalen ddiweddaru’r fewnrwyd ar gyfer wythnos undebau llafur 2018.

Dewch draw i gefnogi eich undeb –- os byddwch yn ei cholli, byddwch ar eich colled.

Author: 
Judith Leetch

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr