Llais Issue 4 2017

Yn ein rhifyn olaf o Llais am 2017 rydym yn paratoi ar gyfer Wythnos Undebau Llafur ac yn bwrw golwg ar iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae Steven Donoghue yn edrych ar y cyrsiau sydd ar gael trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, ac mae Fiona White yn ein goleuo ar ei gwaith gydag ymgyrch Adran yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (ESNR) yn erbyn ymddygiad annerbyniol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhifyn diweddaraf o Llais trwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn www.pcs.org.uk/membership


In our final edition of Llais for 2017 we get ready for this year’s Trade union week and take a look at health and safety in the workplace. Steven Donoghue takes a look at the courses on offer through Wales Union Learning Fund, and Fiona White overviews her work on the ESNR campaign against unacceptable behaviour.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at www.pcs.org.uk/membership


Trade union weekWythnos Undebau Llafur – Grace Ferguson-Thorne
Mae Grace Ferguson-Thorne yn cynnig golwg ar yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n rhan o wythnos undebau llafur eleni. Darllenwch mwy

Trade union week – Grace Ferguson-Thorne
Grace Ferguson-Thorne provides an overview of all the upcoming events and activities ready for this year’s trade union week. Read more


Health and SafetyIechyd a diogelwch yn y gweithle gan Lindsey Powles
A hoffech chi fod yn gynrychiolydd iechyd a diogelwch yn eich gweithle? Mae Lindsey Powles yn edrych ar fuddiannau Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. Darllenwch mwy

Health and safety in the Workplace by Lindsey Powles
Are you interested in becoming a health and safety rep in your branch? Lindsey Powles takes a look at the benefits of the Health and Safety at Work Act. Read more


PCS LearningDysgu PCS gan Steven Donoghue
A hoffech chi ddysgu sgil newydd? Mae Steven Donoghue yn bwrw golwg ar y cyrsiau sydd ar gael trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Darllenwch mwy

PCS learning by Steven Donoghue
Do you want to learn a new skill? Steven Donoghue takes a look at the courses on offer through the Wales Union Learning Fund. Read more


Bad workplace behaviourGweithio mewn partneriaeth – Mynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol yn ESNR – gan Fiona White
Yn dilyn canlyniadau Arolwg y Bobl 2016, mae yn Fiona White disgrifio ei gwaith i fynd i’r afael ag ymddygiad annerbyniol yn ESNR. Darllenwch mwy

Partnership working - Tackling unacceptable behaviour in ESNR – By Fiona White
Following the results of the 2016 People Survey, Fiona White outlines her work tackling unacceptable behaviour in ESNR. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickrRSS