Gweithio Hyblyg

Yn sgil treialu’r cynllun yn y Swyddfa ym Merthyr, bydd gweithio hyblyg yn cael ei gyflwyno ledled stad Llywodraeth Cymru cyn bo hir. Bydd hyn yn newid sylweddol mewn diwylliant i'r staff, yn enwedig o’i gyfuno â chyflwyno'r ddyfais TGCh hybrid newydd.  

Yn aml, tybir mai ystyr gweithio hyblyg yw gweithio o gartref. Ond, gweithio hyblyg, clyfar neu ystwyth yw'r derminoleg y mae'r mwyafrif o sefydliadau wedi’i ddefnyddio wrth gyflwyno ffyrdd newydd o weithio. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod ‘gweithio’n glyfar’ yn adlewyrchu’n well yr hyn y mae’r sefydliad yn ceisio ei gyflawni, yn cynnig lle i ddatblygiadau yn y dyfodol ac yn cynnig cydbwysedd gwell rhwng y budd i'r unigolyn ac anghenion y busnes.

Er bod y PCS, at ei gilydd, yn cefnogi'r symudiad tuag at weithio hyblyg/clyfar, mae wedi codi nifer o bryderon. Mae'r rhain yn cynnwys y posibilrwydd o aneglurder o ran y ffin rhwng gwaith a bywyd y tu allan i'r gwaith, ar draul cydbwysedd bywyd a gwaith yr unigolyn. Felly, rydym wedi gofyn am eglurhad ynghylch beth yn union mae ‘gweithio’n glyfar’ yn ei olygu, er mwyn i bob un ohonom ddeall y ffiniau.

Mae rhai materion iechyd a diogelwch hefyd i'w hystyried, gan gynnwys y bydd staff yn defnyddio'r ddyfais TGCh gludadwy newydd mewn amryw o wahanol leoliadau a sefyllfaoedd.  Bydd hyn yn cynyddu'r risg o broblemau iechyd sy’n gysylltiedig â gweithfannau sydd wedi’u cynllunio’n wael neu ystum gwael o ran y corff (e.e. anafiadau straen ailadroddus ac anafiadau cyhyrysgerbydol). Rydym hefyd yn debygol o weld mwy o bobl yn gweithio ar eu pennau eu hunain, sydd weithiau’n gallu cael effaith negyddol ar iechyd a lles yn gyffredinol.
 
Mae cyflwyno gweithio hyblyg/clyfar a'r offer TGCh newydd yn ddatblygiadau cyffrous o safbwynt staff. Ond, mae angen i'r ddau brosiect ystyried y naill a'r llall a bydd angen ymgynghori a chydweithio’n agos ag ochr yr Undebau Llafur. Mae'r PCS wedi ein sicrhau y bydd ein cynrychiolwyr â rhan i'w chwarae yn yr amrywiol fyrddau prosiect, grwpiau cyfeirio, grwpiau llywio lleol a'r ymgynghoriadau perthnasol ar bolisïau AD, i sicrhau bod eich sylwadau a’ch pryderon yn cael eu clywed.   

Os hoffech drafod unrhyw rai o'r uchod ymhellach, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.       

Author: 
Gareth Davies

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr