Strategaeth Leoli

Ymadrodd sydd wedi bod ym mlaen meddyliau aelodau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru ers sawl blwyddyn bellach yw Strategaeth Leoli. Felly roedd hi eleni hefyd. Cynhaliwyd adolygiad i edrych ar y sefyllfa bresennol o ran swyddfeydd ym Mhowys yn ogystal ag yn ne ddwyrain Cymru.

Mae arweinydd y Strategaeth Leoli a chadeirydd Ochr yr Undebau Llafur, Howie Oliver, ynghyd â swyddogion Ochr yr Undebau Llafur dros ganolbarth a gorllewin Cymru a de ddwyrain Cymru, sef Ed James a Dave Edwards yn y drefn honno, wedi bod yn bresennol mewn nifer o Grwpiau Gorchwyl a Gorffen i drafod y sefyllfa yn y naill ardal a'r llall.  

Roedd arweinwyr busnes yn cynrychioli holl grwpiau Llywodraeth Cymru oedd â budd yn y lleoliad yn bresennol yn y ddau gyfarfod i drafod y dewisiadau oedd ar gael ac i gytuno ar ganlyniad a argymhellir i'w gyflwyno i'r Grŵp Strategaeth Eiddo Gweinyddol. Ar y cam hwn swyddogaeth gynghori yn unig oedd gan Ochr yr Undebau Llafur a bydd safbwynt y PCS yr un fath bob amser, sef cefnogi'r swyddi yng nghanolbarth a gorllewin Cymru a gwrthwynebu unrhyw gynigion i gau. Er nad y Grwpiau Gorchwyl a Gorffen sy’n gwneud y penderfyniad terfynol, nhw sy’n rhoi'r cynnig ar gyfer cam nesaf y broses gerbron.

Yn ystod cyfarfodydd y grwpiau, roedd Ochr yr Undebau Llafur wedi codi nifer o bryderon ynghylch manylion y dewisiadau ac wedi gofyn sawl gwaith pwy, yn y pen draw, sy'n gwneud y penderfyniad terfynol, er bod hyn eto i'w gadarnhau.

Canlyniad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Powys oedd argymell cynnal presenoldeb yn Y Drenewydd ac yn Llandrindod, gyda rhai newidiadau i Dŷ Ladywell, ac adleoli staff yn Llandrindod i swyddfeydd cyngor sir Powys gerllaw.

Roedd Ochr yr Undebau Llafur wedi cynnal cyfarfodydd gyda staff yn y ddwy swyddfa fel rhan o'r cyfnod ymgynghori.  Codwyd nifer o bryderon gan aelodau staff yn y swyddfa yn Llandrindod a bydd y rhain yn cael eu hystyried yn yr wythnosau i ddod.

Mae gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn ne ddwyrain Cymru wedi symud ymlaen, ond mae angen cynnal cyfarfod pellach ym mis Tachwedd i gwblhau’r arfarniadau.  Mae’n debyg y bydd angen i Ochr yr Undebau Llafur ohirio tan gyfarfod y Grŵp Strategaeth Eiddo Gweinyddol ym mis Rhagfyr.  Gallai'r oedi hwn effeithio ar ba bryd y gwneir y penderfyniad ond rydym yn rhagweld o hyd y gwneir yr argymhelliad terfynol yn gynnar yn 2019.

Mae PCS ac Ochr yr Undebau Llafur wedi ymrwymo o hyd i ddiogelu swyddi a swyddfeydd yn y rhanbarthau ond nid yw hyn yn waith hawdd, o gofio'r cefndir o gyni parhaus, lefelau staffio is a mwy o weithio hyblyg.

Author: 
Ed James

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr