Llais Issue 4 2019

Golygyddol/Editorial

Croeso i rifyn olaf Llais am 2019. Yn y rhifyn hwn mae Neal Kinnersley yn ein diweddaru ar yr hyn y gallwn ei ddisgwyl yn wythnos undebau llafur eleni; cawn adroddiad gan Alison Gunnion ar fuddiannau’r cyrsiau a ddarperir gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru ac mae Stephanie Landeryou yn edrych ar y materion iechyd a diogelwch sy’n gysylltiedig â’r cynllun gweithio’n glyfar newydd. Hefyd mae Richard Lonergan yn bwrw golwg dros wahanol amgylchiadau taliadau cyflog ymlaen llaw gan Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhifyn diweddaraf o Llais drwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yma.

Welcome to the final edition of Llais for 2019. In this issue Neal Kinnersley fills us in on what to expect for this year’s trade union week; Alison Gunnion gives us a first-hand account of the benefits of the courses provided by the Wales Union Learning Fund and Stephanie Landeryou highlights the health and safety issues involved in the new smart working scheme. Also Richard Lonergan gives us an overview of the scenarios for advances of pay in Welsh Government and National Assembly for Wales.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online here.


Wythnos Unedau Llafur 2019
Mae’r wythnos undebau llafur ar y gorwel unwaith eto, dyma Neal Kinnersley i’n diweddaru ar yr hyn y gallwn ei ddisgwyl yn nigwyddiad 2019. Darllenwch mwy

Trade union week 2019
Trade union week is upon us again; Neal Kinnersley highlights what to expect for the 2019 event. Read more


Awydd dysgu rhywbeth newydd a gwneud gwahaniaeth positif?
Mae Alison Gunnion yn rhannu ei phrofiad o’i hyfforddiant diweddar yn Iaith Arwyddion Prydain a ddarparwyd gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). Darllenwch mwy

Fancy learning something new and making a positive difference?
Alison Gunnion tells us about her recent training in British Sign Language course provided by the Wales Union Learning Fund (WULF). Read more


Gweithio’n glyfar a’ch gliniadur TG newydd
Mae Stephanie Landeryou yn bwrw golwg dros yr ystyriaethau iechyd a diogelwch y dylid eu cadw mewn cof wrth ddefnyddio'r cyfarpar TG newydd a ddarperir fel rhan o’r cynllun gweithio’n glyfar. Darllenwch mwy

Smart working and your new IT laptop
Stephanie Landeryou overviews the health and safety concerns that should be considered with the new IT kit provided for the smart working scheme. Read more


Taliadau cyflog ymlaen llaw
IGyda’r Nadolig yn nesáu, mae, Richard Lonergan yn trafod taliadau cyflog ymlaen llaw. Darllenwch mwy

Advance of pay
With the Christmas season just around the corner, Richard Lonergan discusses advances of pay. Read more


 

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr